Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 586/2008 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2008r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i budowę tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.


Zarządzenie Nr 586/2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 grudnia 2008r.

 

 

 

 

 

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zaprojektowanie i budowę tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz.1111) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058), Burmistrz Pyrzyc postanawia:

§ 1.

 

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na zaprojektowanie i budowę tężni tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrza Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 586/.2008

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 01 grudnia 2008r.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Burmistrz Pyrzyc,

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (0-91) 570 10 20

Strona www.pyrzyce.um.gov.pl

e-mail inwestycje@pyrzyce.um.gov.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

zaprojektowanie i budowę tężni drewnianej tradycyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Ciepłowniczej w Pyrzycach.

Termin realizacji zamówienia:

I etap:

- opracowanie dokumentacji projektowej:

rozpoczęcie prac po podpisaniu umowy (styczeń 2009r)

zakończenie: sześć miesięcy od daty podpisania umowy

II etap

- budowa tężni wraz zagospodarowaniem terenu.

rozpoczęcie: po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę

zakończenie : 30 czerwiec 2010r.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Izabela Kozłowska-Gidyńska, tel. 091/570-00-89, pok. nr 261 i Marlena Stempień, tel. 091/570-12-47, pok. nr 261, (II piętro).

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców:

- Oferent składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

- Oferent składający ofertę musi nie zalegać z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego.

- Oferent musi dysponować wiedzą i doświadczeniem do wykonania niniejszego zamówienia tj. projektował w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2005 - 2007) minimum 1 zadanie inwestycyjne o zakresie odpowiadającym charakterem i złożonością przedmiotowi zamówienia i wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 pracę budowlaną o profilu podobnym do przedmiotowego z podaniem lokalizacji,

- Oferent musi dysponować wykwalifikowanym personelem z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia - osoby uprawnione do sporządzania i sprawdzania projektów budowlanych o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacji oraz dysponują kierownikiem budowy oraz kierownikami robót, zgodnie z rozporządzeniem o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie o specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacji - posiadają uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego

- Oferent musi znajdować się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia,

- Oferent musi przyjąć obowiązki określone w projekcie umowy.

 

Na spełnienie powyższych warunków wymagane są oświadczenia oferenta i zaświadczenia

( załączniki do SIWZ)

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. Badanie gruntu

1.1 Wykonanie pełnych badań geotechnicznych terenu lokalizacji tężni drewnianej tradycyjnej z zagospodarowaniem terenu.

 1. Wykonanie prac projektowych.

  1. wykonanie map do celów projektowych,

  2. projekty budowlano-wykonawcze architektoniczne i konstrukcyjne budowy:

1) tężni drewnianej tradycyjnej o długości 80 m, szerokości 10 m, wysokości 9 m, z pomostem górnym wypełnionym tarniną i dwoma przejściami pod tężniami dla ciągów pieszych,

2) groty o długości 15 m, szerokości 10m, wysokości 12m, o konstrukcji w technologii szachulcowej z dachem pokrytym strzechą,

3) komory inhalacyjnej,

4) budynku administracyjno-socjalnego parterowego, nie podpiwniczonego, konstrukcji w technologii szachulcowej z więźbą dachową drewnianą krytą strzechą, o długości 12 m, szerokości 6 m, wysokość do kalenicy -ok.,5,5 m, w której mieścić się będzie część administracyjna, ochrona, portiernia, zaplecze socjalne, toalety ogólnodostępne,

5) budynku przepompowni wody solankowej wraz z zapleczem warsztatowo- technicznym, parterowy, podpiwniczony, konstrukcji w technologii szachulcowej, więźbą dachową drewnianą kryty strzechą , o długości 12 m, szerokości 6 m, wysokości do kalenicy -ok. 5,5 m , w którym mieścić się będzie przepompownia solanki wraz ze zbiornikiem solanki, zaplecze warsztatowo-techniczne.

6) budynku parterowego, nie podpiwniczonego, konstrukcja w technologii szachulcowej z więźbą dachową drewnianą krytą strzechą, o długości 3 m , szerokości 3 m , wysokości do kalenicy 5 m, w którym mieścić się będzie ochrona parkingu.

Budynki ogrzewane ciepłem z ciepłowni geotermalnej

7) budynku o długości 3,5 m, szerokości 2,5 m , wysokości do kalenicy 5,5 m , konstrukcji drewnianej z więźbą dachową drewnianą krytą strzechą na typowe pojemniki na śmieci.

8) małej architektury i zagospodarowania terenu, w tym ławeczki, fontanna, bramy drewniane, zieleń wysoka, zieleń średnia i niska, trawa, kwietniki, zieleń ozdobna -krzewy różane, mostek drewniany, latarnie, oświetlenie punktowe w kostce chodnika, układ komunikacyjny z drogami wewnętrznymi i p. pożarowymi , ciągi piesze , place manewrowe, deptak, plac / forum letnie, zjazd z drogi publicznej, przepust drogowy nad kanałem melioracyjnym, parkingi dla samochodów osobowych i autokaru,

- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wstępnej koncepcji (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna

  1. Projekty budowlano - wykonawcze, branże sanitarne z przyłączami: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, technologiczna -solankowa, telefoniczna, elektroenergetyczna, gazowa, centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, odprowadzenia wód deszczowych, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna

  2. Projekt budowlano-wykonawczy, część elektryczna - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna,

  3. Projekty budowlano-wykonawcze, część drogowa- sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna,

  1. Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 2 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

  2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami),

  3. Przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami),

  4. Uzgodnienia branżowe dokumentacji,

  5. Przygotowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

  6. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

  7. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków przyłączenia do sieci,

  8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i dokonanie stosownego zgłoszenia właściwemu organowi, dotyczące inwestycji objętej dokumentacją wymienioną w pkt 2,

  9. Studium wykonalności -2 egz,

  10. Zbiorcze zestawienie kosztów - 2 egz.

  11. Harmonogram rzeczowo-finansowy - 2 egz.

 1. Budowa Tężni wraz z zagospodarowaniem terenu.

 2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania.

 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i ppoż. oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami prawa.

 4. Wykonawca wykona zaplecze terenu budowy na swój własny koszt.

 5. Wykonawca odpowiada za przekazany przez Zamawiającego plac budowy i zobowiązany jest po zakończeniu robót do doprowadzenia terenu do stanu zgodnego z projektem oraz pokryje wszelkie koszty z tym związane.

 6. Wykonawca zapewni na własny koszt wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej w wersji drukowanej.

 7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakich mogą doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, a w tym także związane z nienależytym wykonaniem.

Podstawą do rozpoczęcia prac przy opracowywaniu projektu budowlano-wykonawczego będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego koncepcję rozwiązań techniczno-ekonomicznych.

Wersja elektroniczna winna być zapisana w PDF.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Kod CPV 71.22.00.00-6 , 71.31.00.00-4

Kod CPV 45.00.00.00-7


Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: wykonanie pełnych badań geotechnicznych gruntu, wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych, uzgodnienia, sprawdzenia, dojazdy itp.

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł, najpóźniej do dnia 22 grudnia 2008r. do godz. 10:00, przy czym za datę wpływu uznaje się dzień uznania rachunku, tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu.

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. nr 133, do dnia 22 grudnia 2008r., do godz. 10:00.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 22 grudnia 2008r., o godz. 10:30.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust1, pkt.6, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 261, II piętro w godz. od 700 do 1500 lub drogą pocztową - bezpłatnie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.pyrzyce.um.gov.pl

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Burmistrz Pyrzyc

 

Kazimierz Lipiński

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_zamA_wienia_listopad_2008.doc (DOC, 281KB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-12-01 15:14:48 281KB 111 razy
2 KONCEPCJA_WSTEPNA_TEZNI_TRADYCYJNEJ.pdf (PDF, 2.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2008-12-01 15:16:20 2.2MB 336 razy
Wynik postępowania
1 wynik_przetargu_grudzieA__2008.doc (DOC, 21KB) 2008-12-23 11:26:10 21KB 425 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 01-12-2008 15:14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Stempień 01-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 23-12-2008 11:26:10