Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 616/09 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica"


Zarządzenie Nr 616/09

Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 stycznia 2009 r.

 

 

 

w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na „Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica

 

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218 z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171 poz.1058, Nr 220, poz. 1420) Burmistrz Pyrzyc postanawia:

 

 

§ 1.

 

 

Przyjąć treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, stanowiącego załącznik Nr 1 oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, na „Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”

 

§ 2.

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej oraz Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 

 

§ 3.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

mgr Kazimierz Lipiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr 616/09Burmistrza Pyrzyc

z dnia 22 stycznia 2009 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia

mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 091 570 00 71, fax 091 570 01 54. www.pyrzyce.um.gov.pl

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Przebudowę drogi gminnej (remont nawierzchni i budowa chodnika) w miejscowości Okunica”

 

kody CPV: 45233140-2

 

Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie 04 maja 2009 r.

Zakończenie 04 sierpnia 2009 r.

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

Danuta Marciniak i Marlena Stempień tel. 091 570 12 47, pok. Nr 261a, II piętro.

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Wadium - warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto NR 07 2030 0045 1110 0000 0112 5470 wadium w wysokości 20 000,00 zł najpóźniej do dnia 16 lutego 2009 r. do godz. 1130.

 

Kryteria oceny ofert: - cena - waga: 100%

 

Termin i miejsce składania ofert:

Siedziba Zamawiającego - sekretariat pok. Nr 133, do dnia16 lutego 2009 r. do godz. 1130.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Siedziba Zamawiającego - sala 282, II piętro, w dniu 16 lutego 2009 r. o godz.1200.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego, pok. Nr 261a, II piętro w godz. od 700 do 1500 oraz na stronie internetowej www.pyrzyce.um.gov.pl

 

Termin związania ofertą - wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

Burmistrz Pyrzyc

 

mgr Kazimierz Lipiński

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 TER_Okunica.pdf (PDF, 29.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:15:10 29.KB 109 razy
2 ORIENTACJA.pdf (PDF, 3.7MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:25:33 3.7MB 69 razy
3 zaA_3.pdf (PDF, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:32:29 21.KB 76 razy
4 Przekroje_Normalne.pdf (PDF, 965KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:28:53 965KB 182 razy
5 Mapa_dokumentacyjna_Arkusz_2.pdf (PDF, 165KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:16:40 165KB 81 razy
6 zaA_6.pdf (PDF, 11.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:33:01 11.KB 76 razy
7 zaA_2.pdf (PDF, 20.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:31:47 20.KB 74 razy
8 Przekroje_SkaA_one.pdf (PDF, 668KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:31:05 668KB 73 razy
9 zaA_1.pdf (PDF, 14.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:31:22 14.KB 67 razy
10 zaA_7.pdf (PDF, 16.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:33:11 16.KB 75 razy
11 karty_dokumantacyjne_odwiertA_w.pdf (PDF, 121KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:15:29 121KB 372 razy
12 Profil_PodA_uA_ny.pdf (PDF, 633KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:27:02 633KB 68 razy
13 SWIZ.doc (DOC, 200KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:14:04 200KB 84 razy
14 ObjaA_nienia_symboli_i_znakA_w.pdf (PDF, 1.0MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:18:06 1.0MB 110 razy
15 Mapa_dokumentacyjna_Arkusz_1.pdf (PDF, 167KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:16:17 167KB 85 razy
16 OPIS_TECHNICZNY_Okunica_organizacja.pdf (PDF, 83.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:14:59 83.KB 230 razy
17 Strona_tyt_Okunica.pdf (PDF, 51.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:18:42 51.KB 87 razy
18 okunica_opis.pdf (PDF, 203KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:18:27 203KB 360 razy
19 Przekroje_poprzeczne_ark1.pdf (PDF, 636KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:29:45 636KB 61 razy
20 Plansza_Oznakowania.pdf (PDF, 463KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:26:04 463KB 83 razy
21 Przekroje_poprzeczne_ark2.pdf (PDF, 344KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:30:19 344KB 73 razy
22 OPIS_TECHNICZNY_Okunica.pdf (PDF, 56.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:14:48 56.KB 200 razy
23 Plan_Sytuacyjny.pdf (PDF, 3.4MB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:25:33 3.4MB 92 razy
24 zaA_4.pdf (PDF, 27.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:32:43 27.KB 74 razy
25 zaA_5.pdf (PDF, 13.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2009-01-23 09:32:53 13.KB 71 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SCAN0154_000.pdf (PDF, 1.1MB) 2009-02-03 13:42:28 1.1MB 588 razy
2 UzupeA_nienie_do_SIWZ_Okunica.doc (DOC, 21KB) 2009-02-03 13:37:06 21KB 370 razy
3 SST_Okunica.pdf (PDF, 1.0MB) 2009-02-03 13:39:45 1.0MB 427 razy
4 Wyjasnienia_do_tresci_specyfikacji_istotnych_warunkow_zamowienia.pdf (PDF, 44.KB) 2009-02-06 11:16:31 44.KB 375 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf (PDF, 24.KB) 2009-03-03 08:45:22 24.KB 401 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Robert Krzysztoszek 23-01-2009 09:14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Marciniak 23-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Robert Krzysztoszek 07-10-2010 10:03:13