Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miejski w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.pyrzyce.um.gov.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentacji publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf,doc itp. (np. skany dokumentów), nie zapewniając dostępności. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z tego typu plików publikując materiały w formie dostępnej cyfrowo. Redaktorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, opublikowanie wraz z dokumentem w formacie np. PDF nie zapewniającym dostępności cyfrowej, dokumentu źródłowego z edytora tekstu, który tę dostępność zapewnia. Strona Biuletynu zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były a następnie publikowane w poprawnym formacie.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentacji publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w postaci nieprzeszukiwalnych plików pdf,doc itp. (np. skany dokumentów), nie zapewniając dostępności. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z tego typu plików publikując materiały w formie dostępnej cyfrowo. Redaktorzy dopuszczają, w wyjątkowych przypadkach, opublikowanie wraz z dokumentem w formacie np. PDF nie zapewniającym dostępności cyfrowej, dokumentu źródłowego z edytora tekstu, który tę dostępność zapewnia. Strona Biuletynu zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie błędnie przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były a następnie publikowane w poprawnym formacie.
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2020-09-22
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2020-09-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony Biuletynu Informacji Publicznej prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Pyrzycach.
Osobą wyznaczoną do kontaktu jest koordynator ds. dostępności:
Sylwia Gabryelczyk, e-mail: s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl , tel.: 91 39 70 357.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do
Rzecznika Spraw Obywatelskich
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Sylwia Gabryelczyk
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
s.gabryelczyk@pyrzyce.um.gov.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
91 39 70 357

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Burmistrz Pyrzyc
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2003-05-03
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-09-23
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce – zwany dalej „budynkiem”
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Placu Ratuszowego, do wejścia prowadzą schody, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Drugie wejście znajduje się od ul. Kilińskiego bez barier architektonicznych.
Punkt informacyjny dla interesantów znajduje się na parterze – od wejścia głównego po lewej stronie.
Dla osób z wózkami dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku, w budynku nie ma windy.
Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/pracownik oraz istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem na parterze, gdzie znajdują się punktu obsługi interesanta.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Na dzień dzisiejszy brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online oraz w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem na wprost wejścia głównego w odległości 35 m znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz w odległości 13 m od wejścia bocznego również znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na dzień dzisiejszy brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: