Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.10.2004


MAJĄTEK GMINY PYRZYCE

na dzień 30.10.2004

Gmina Pyrzyce posiada prawa własności majątku w jednostkach budżetowych, organizacyjnych, zakładach budżetowych i instytucjach kultury.

Majątek rzeczowy gminy ujęty w ewidencji środków trwałych przedstawia się jak poniżej.

Wartość ewidencyjna środków trwałych wynosi:

- wartość inwentarzowa początkowa - 64 205 955,96 zł

- wartość umorzona - 17 209 310,86 zł

- wartość netto - 46 996 645,10 zł

Według klasyfikacji rodzajowej przedstawia się to następująco:

Grupa O - grunty wartość netto - 3 985 922,28 zł

Grupa 1 - budynki wartość netto - 20 365 019,05 zł

Grupa 2 - budowle wartość netto - 21 271 352,42 zł

Grupa 3 - kotły, maszyny wartość netto - 770 486,03 zł

Grupa 4 - maszyny, urz. Techniczne wartość netto - 109 932,83 zł

Grupa 5 - maszyny specjalne wartość netto - 25 621,74 zł

Grupa 6 - urz. Techniczne wartość netto - 295 768,65 zł

Grupa 7 - środki transportu wartość netto - 121 782,98 zł

Grupa 8 - narzędzia i wyposaż. wartość netto - 50 759,12 zł

Razem 46 996 645,10 zł

W ujęciu szczegółowym wygląda to następująco;

Grunty - 3 985 922,28 zł

Grunty komunalne wydzierżawione, bądź do dalszego zagospodarowania

z terenu miasta;

- grunty orne - 44,89 ha na wartość 229 037,20 zł.

- sady - 11,84 ha na wartość 49 310,- zł.

- łąki, pastwiska - 0,70 ha na wartość 2998,- zł.

- lasy - 0 / ubyło 0,35 ha na wartość 1070,40 zł.

- tereny mieszk. - 12,16 ha na wartość 354 497,75 zł.

- tereny przemysłowe - 2,5 ha na wartość 19 276,- zł.

- tereny zabudowane inne - 19,19 ha na wartość 367 994,79 zł.

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 12,23 ha na wartość 420 239,32 zł.

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 15,44 ha na wartość 96 108,18 zł.

- tereny różne - 32,16 ha na wartość 142 515,60 zł.

- nieużytki - 0,12 ha na wartość 720,80 zł.

- wody - 14,8 ha na wartość 45 280,- zł.

z terenu wiejskiego;

- grunty orne - 10,97 ha na wartość 54 365,25 zł.

- pastwiska - 1,5 ha na wartość 3 775,-zł.

- lasy - 33,41 ha na wartość 135 364,02 zł.

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 15,55 ha na wartość 71 020,- zł.

- tereny mieszkaniowe- 17,22 ha na wartość 144 219,31 zł.

- tereny przemysłowe - 0,45 ha na wartość 9 640,- zł.

- tereny zabudowane inne - 24,38 ha na wartość 147 422,47 zł.

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 2,16 ha na wartość 11 252,60 zł.

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 9,58 ha na wartość 63 558,40 zł.

- użytki kopalne - 1,8 ha na wartość 9 770,-zł.

- tereny różne - 16,32 ha na wartość 101 315,74 zł.

- wody- 0,71 ha na wartość 1 775,- zł.

- grunty pod drogami miasto i wieś - 349,89 ha na wartość 1 504 466,85 zł.

gmina użytkuje wieczyście - 0,50 ha na wartość 49 931,30 zł.

- działka pod byłym hotelem robotniczym - ul. Kościuszki

- działka pod budynkiem mieszkalnym naucz. przy RCKU-ul. Młodych Tech./

W ewidencji pozabilansowej są działki będące w wieczystym użytkowaniu

osób fizycznych / 749 działek/.

Budynki i budowle - 41 636 371,47 zł

Gmina zarządza;

- obiektami kulturalnymi / budynkiem Pyrzyckiego Domu Kultury, budynkiem

biblioteki i budynkami świetlic wiejskich/

- budynkami i budowlami oświatowymi/ budynki gimnazjum, szkół

podstawowych i przedszkoli/

- obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- budynkami i budowlami ochotniczych straż pożarnych,

- budynkami Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- domem przedpogrzebowym,

-budynkami przejętymi od zakładów pracy i od Agenci Nieruchomości Rolnej O.T Szczecin

- pozostałymi budowlami przejętymi w wyniku komunalizacji/ drogami, placami

chodnikami, oświetleniami ulic, kanalizacjami sanitarnymi i deszczowymi,

cmentarzem, studniami, nawierzchniami, ogrodzeniami i innymi budowlami/

oraz zarządza przekazanymi w administrowanie spółce PPM budynkami

mieszkalnymi i użytkowymi, w tym;

- budynki objęte wspólnotami mieszkaniowymi

miasto - 67

wieś - 15

- budynki nie objęte wspólnotami mieszkaniowymi

miasto - 18

wieś - 12

Na dzień sporządzenia informacji nie wykupiono 520 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży

z tego;

miasto - 420 - o pow. użytkowej - 18 877 m2

wieś - 100 - o pow. użytkowej - 4 715m2

Gmina zarządza również budynkami i budowlami przekazanymi w administrowanie

Wod. Zach. Pomorskich w Goleniowie spółka z o. o / urządzeniami wodnymi, wodociągami wiejskimi z miejscowości; Krzemlin, Nowielin, Obojno, Rzepnowo, Stróżewo, Karniewo, Obromino, Cielęcin, Okunica, Giżyn, Nieborowo, Ryszewko/.

Maszyny i urządzenia techniczne - 1 201 809,25 zł

Maszynami i urządzeniami technicznymi w gminie są;

- sprzęt rolniczy typu pługi, sadzarki, siewniki itp. / w radach sołeckich

- zestawy komputerowe, piece i kotły CO / w placówkach urzędu , szkól, przedszkoli/

Środki transportu - 121 782,98 zł

Do środków transportu należą samochody i autobusy służące do przewozu dzieci do szkół, samochody pożarnicze, Ford Transie i Żuk.

Narzędzia i wyposażenie - 50 759,12 zł

Narzędzia i wyposażenie znajdujące się w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wartości niematerialne

Na wartości niematerialne składają się oprogramowania komputerowe oraz

prawo autorskie - optymalne pozyskanie ciepła geotermalnego

wartość inwentarzowa początkowa - 244 493,19 zł

wartość umorzona - 204 994,33 zł

wartość netto - 39 498,86 zł

Majątek gminy ujęty w ewidencji gimnazjum, bibliotece i domu kultury:

wartość netto środków trwałych - 1 005 350,30 zł

wartość początkowa wartości niematerialnych - 13 777,36 zł

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w ;

1/ Geotermii Pyrzyce na wartość 7 705 000 zł tj. 7 705 jednostek udziałowych

po 1 000,- zł każda,

2/ Spółce Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na wartość 4 000 000 zł tj. 80 000 jednostek udziałowych po 50,- zł każda,

3/ Spółce Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego na wartość 20 000 zł tj. 200 jednostek udziałowych po 100 zł każda.

Akcje i obligacje

Akcje gminy ;

Na wartość 5 000 zł tj. 50 akcji po 100 zł każda w Zachodnio - Pomorskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego Szczecin.

Mienie przekazane w nieodpłatne użytkowanie

- PZM-ot Szczecin/S Pyrzyce na wartość netto - 11 630,70 zł/ miasteczko ruchu

drogowego w Pyrzycach,

- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Świt” Żabów budynek świetlicy wiejskiej w Żabowie,

- Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ Eskulap”- budynki

przychodni i część wyposażenia.

Majątek gminy stanowią również pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia

/ meble, biurka, sprzęt gospodarczy,/ o wartości 1 625 083,17 zł. Całość umorzona w 100% oraz księgozbiory o wartości 369 670,61 zł . Całość również umorzona w 100%.

Gmina użytkuje nieodpłatnie sprzęt obrony cywilnej będący własnością

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wartość 236 433,01 zł oraz posiada książki jako depozyt Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na wartość 6 988,54 zł woluminów 293.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Głowacki

Data wytworzenia:
10 maj 2005

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
10 maj 2005, godz. 10:25

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Głowacki

Data aktualizacji:
10 maj 2005, godz. 10:25