Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Tag: uchwała


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr LXIII/488/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-09-04 15:20:49
Uchwała Nr LXIII/489/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-09-04 15:19:45
Uchwała Nr LXIII/490/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 237/1000 udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 157/6 o pow. 0,2430 ha, położoną w obrębie 0008 miasta Pyrzyce 2023-09-04 15:18:43
Uchwała Nr LXIII/491/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pyrzyce 2023-09-04 15:18:02
Uchwała Nr LXII/487/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-07-06 14:45:34
Uchwała Nr LXII/486/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-07-06 14:43:56
Uchwała Nr LXII/485/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/14 o pow. 0,2006 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0003 miasta Pyrzyce 2023-07-06 14:43:10
Uchwała Nr LXII/483/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębów geodezyjnych nr 4, nr 7 i nr 12 m. Pyrzyce 2023-07-06 14:41:35
Uchwała Nr LXII/482/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Pyrzyce 2023-07-06 14:40:27
Uchwała Nr LXII/481/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. 2023-07-06 14:39:56
Uchwała Nr LXII/480/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-07-06 14:37:35
Uchwała Nr LXII/479/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-07-06 14:36:25
Uchwała Nr LXII/478/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok 2023-07-06 14:35:10
Uchwała Nr LXII/477/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2022 rok 2023-07-06 14:31:21
Uchwała Nr LXII/476/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2023-07-06 14:30:44
Uchwała Nr LXI/475/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzesko, Krzemlin, Letnin, Mielęcin, Nowielin, Obromino, Pstrowice w gminie Pyrzyce 2023-05-29 12:41:05
Uchwała Nr LXI/474/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzezin, Młyny, Pyrzyce 1, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Turze, Żabów w gminie Pyrzyce 2023-05-29 12:39:52
Uchwała Nr LXI/473/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-29 12:38:25
Uchwala Nr LX/472/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Pyrzyce 2023-05-29 12:36:14
Uchwała Nr LX/471/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach majątku materiałów (rurociąg wraz z armaturą wodociągową) Gminy Pyrzyce 2023-05-29 12:35:22
Uchwała Nr LX/470/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2023-05-29 12:32:08
Uchwała Nr LX/469/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/22 o pow. 0,7452 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0014 Krzemlin 2023-05-29 12:31:27
Uchwała Nr LX/468/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2023 ? 2027 2023-05-29 12:30:32
Uchwała Nr LX/467/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-29 12:29:35
Uchwała Nr LIX/466/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2023-04-05 14:41:05
Uchwała Nr LIX/465/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2023 r. 2023-04-05 14:40:33
Uchwała Nr LIX/464/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pyrzyce? 2023-04-05 14:39:46
Uchwała Nr LIX/463/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia 2023-04-05 14:39:01
Uchwała Nr LIX/462/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-04-05 14:38:25
Uchwała Nr LIX/461/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-04-05 14:37:03
Uchwała Nr LIX/460/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na rok 2023 na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pyrzyce na lata 2022-2025 2023-04-05 14:36:09
UCHWAŁA NR LIX/459/23 RADY Miejskiej w Pyrzycach Z DNIA 30 marca 2023 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 152 i 153/2 obręb nr 8 w mieście Pyrzyce 2023-04-05 14:35:18
Uchwała Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach na lata 2022 2032 2023-02-28 13:23:00
Uchwała Nr LVIII/457/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-02-28 13:21:30
Uchwała Nr LVII/456/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2023 rok 2023-02-01 08:43:54
Uchwała Nr LVII/455/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą Plan Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mielęcin Gmina Pyrzyce na lata 2023-2030. 2023-02-01 08:41:54
Uchwała Nr LVII/454/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6. 2023-02-01 08:36:54
Uchwała Nr LVII/453/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Pyrzyce w formie wkładu niepieniężnego (aportu) poprzez zakup materiałów do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach 2023-02-01 08:24:50
Uchwała Nr LVII/452/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 roku. zmieniająca Uchwałę nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce. 2023-02-01 08:18:04
Uchwała Nr LVII/451/23- Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 2023-02-01 08:11:07
Uchwała Nr LVII/450/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie porozumienia z Izbą Wytrzeźwień Szczecin na 2023 r. 2023-02-01 08:07:13
Uchwała Nr LVII/449/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 r. dla Gminy Pyrzyce 2023-02-01 08:04:14
Uchwała Nr LVII/448/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2023-02-01 08:02:34
Uchwała Nr LVII/447/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 201 2023-02-01 08:00:42
Uchwały Nr 50.88.2.2023 RIO w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pyrzyce 2023-01-20 14:39:59
Uchwały Nr 50.88.1.2023 RIO w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie na 2023 rok 2023-01-20 14:38:22
Uchwała Nr LVI/446/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc dotyczącej dostępu do danych przestrzennych tworzonych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-01-13 14:43:21
Uchwała Nr LVI/445/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2023 rok 2023-01-13 14:42:54
Uchwała Nr LVI/444/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2023-01-13 14:42:27
Uchwała Nr LVI/443/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 2023-01-13 14:41:50
Uchwała Nr LVI/442/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-01-13 14:40:52
Uchwała Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-01-13 14:38:15
Uchwała Nr LVI/440/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2023-01-13 14:35:26
Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2023-01-05 09:17:31
Uchwała nr XXXVII/264/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2023-01-05 09:15:25
Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2023-01-05 09:12:28
Uchwała nr XIII/168/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym 2023-01-05 09:08:51
Uchwała nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych 2023-01-05 09:07:08
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. 2023-01-05 09:04:58
Uchwała Nr LIV/425/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023. 2023-01-05 09:02:27
Uchwała Nr XLII/312/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2023-01-05 08:55:32
Uchwała nr XLII/311/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2023-01-05 08:53:54
Uchwała Nr LVI/442/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce. 2022-12-27 12:41:23
Uchwała Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2023 2022-12-27 12:38:46
Uchwała Nr LV/439/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi 2022-12-06 14:36:09
Uchwała Nr LV/438/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-12-06 14:35:36
Uchwała Nr LV/437/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2022-12-06 14:35:00
Uchwała Nr LV/436/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-12-06 14:34:27
Uchwała Nr LV/435/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji Filii bibliotecznej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Mielęcinie oraz zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2022-12-06 14:33:58
Uchwała Nr LV/434/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyrzyce wkładu niepieniężnego (aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyrzycach, działka nr 19/2 o pow. 0,4083 ha obręb 0012 Pyrzyce 2022-12-06 14:33:26
Uchwała Nr LV/433/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-12-06 14:32:50
Uchwała Nr LV/432/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pyrzyce działka nr 22/6 i działka nr 22/7 obręb Stróżewo 2022-12-06 14:32:14
Uchwała Nr LV/431/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,59 m2, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, położonego w budynku mieszkalnym nr 45 w Nieborowie wraz z udziałem w wysokości 334/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 343 o pow. 0,0506 ha z obrębu Nieborowo 2022-12-06 14:31:43
Uchwała Nr LV/430/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 2022-12-06 14:31:06
Uchwała Nr LV/429/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Pyrzyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2022-12-06 14:30:41
Uchwała Nr LV/428/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 - 2026 2022-12-06 14:30:09
Uchwała Nr LV/427/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-12-06 14:29:39
Uchwała Nr LIV/425/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 2022-12-06 14:27:53
Uchwała Nr LIV/424/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-12-06 14:27:26
Uchwała Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-12-06 14:26:30
Uchwała Nr LIV/422/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych przedszkolach w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zaj 2022-12-06 14:25:42
Uchwała Nr LIV/421/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-12-06 14:25:12
Uchwała Nr LIV/420/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach na lata 2022-2032 2022-12-06 14:24:37
Uchwała Nr LIII/419/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-12-06 14:23:38
Uchwała Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje: 2022-12-06 14:22:36
Uchwała Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-10-31 06:55:43
Uchwała Nr 405-LII-29.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dot. likwidacji Pomnika Pamięci 2022-10-06 09:18:44
Uchwała Nr LII/417/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2022-10-06 07:33:34
Uchwała Nr LII/416/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, części działki nr 162 w obrębie Okunica gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2022-10-06 07:33:01
Uchwała Nr LII/415/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-10-06 07:32:31
Uchwała Nr LII/414/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pyrzyce w drodze darowizny nieruchomości działka nr 22/6 i działka nr 22/7 obręb Stróżewo 2022-10-06 07:31:50
UCHWAŁA NR LII/413/22 RADY Miejskiej w Pyrzycach Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenu obejmującego część działki 94/6, obręb 3 m. Pyrzyce 2022-10-06 07:31:10
Uchwała Nr LII/412/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2022-10-06 07:30:20
Uchwała Nr LII/411/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach 2022-10-06 07:29:53
Uchwała Nr LII/410/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-10-06 07:29:25
Uchwała Nr LII/409/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2022-10-06 07:28:57
Uchwała Nr LII/408/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-10-06 07:26:47
Uchwała Nr LII/407/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-10-06 07:25:24
Uchwała Nr LII/406/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/457/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 listopada 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/518/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Pyrzyce na poprawę jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Pyrzyce 2022-10-06 07:13:56
Uchwała Nr LII/405/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji pomnika zwanego ?Pomnikiem Pamięci? w Pyrzycach 2022-10-06 07:13:20
Uchwała Nr LI/404/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2022-08-30 13:55:03
Uchwała Nr LI/403/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2022-08-30 13:54:38
Uchwała Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2025 2022-08-30 13:54:11
Uchwała Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-08-30 13:52:40
Uchwała Nr L/400/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii bibliotecznej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Mielęcinie 2022-07-05 07:02:53
Uchwała Nr L/399/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-07-05 07:02:26
Uchwała Nr L/398/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2022-07-05 07:01:56
Uchwała Nr L/397/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych 2022-07-05 07:01:23
Uchwała Nr L/396/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2022-07-05 07:00:48
Uchwała Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2022-07-05 07:00:02
Uchwała Nr L/394/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2022-07-05 06:59:22
Uchwała Nr L/393/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, w ramach specjalnego funduszu, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2022-07-05 06:58:48
Uchwała Nr L/392/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Pyrzycach 2022-07-05 06:58:14
Uchwała Nr L/391/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 6 lat, kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 310,95 m2, położonego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5, obręb 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 2022-07-05 06:57:37
Uchwała Nr L/390/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu 2022-07-05 06:57:00
Uchwała L/389/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-07-05 06:56:17
Uchwała Nr L/388/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-07-05 06:55:07
Uchwała Nr L/387/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-07-05 06:53:48
Uchwała Nr L/386/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-05 06:52:57
Uchwała Nr L/385/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2021 rok 2022-07-05 06:52:19
Uchwała Nr L/384/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2022-07-05 06:50:58
Uchwała Nr XLIX/383/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-08 11:17:14
Uchwała Nr XLIX/382/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-06-08 11:16:12
Uchwała Nr XLIX/381/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia refundacji na roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym tj. Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w miejscowości Nieborowo polegające na remoncie pokrycia dachowego 2022-06-08 11:15:03
Uchwała Nr XLIX/380/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji lub refundacji przez Gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 2022-06-08 11:14:00
Uchwała Nr XLIX/379/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-06-08 11:12:36
Uchwała Nr XLIX/378/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-06-08 11:10:36
Uchwała Nr XLVIII/377/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc 2022-06-08 11:07:51
Uchwała Nr XLVIII/376/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia 2022-06-08 11:06:18
Uchwała Nr XLVIII/375/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/364/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-06-08 11:05:00
Uchwała Nr XLVIII/374/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okunicy 2022-06-08 11:03:49
Uchwała Nr XLVIII/373/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Żabowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żabowie 2022-06-08 11:02:44
Uchwała Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach 2022-06-08 11:01:37
Uchwała Nr XLVIII/371/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2022-06-08 11:00:24
Uchwała Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Nowielinie 2022-06-08 10:59:13
XLIX Sesja 26 MAJA 2022 r. 2022-05-25 10:54:58
ZARZĄDZENIE NR 912/2022 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2022 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy 2022-05-11 10:29:15
Uchwała Nr XLVII/367/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia Rotmistrza Witolda Pileckiego 2022-04-08 07:22:15
Uchwała Nr XLVII/366/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:21:22
Uchwała Nr XLVII/365/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2022-04-08 07:20:42
Uchwała Nr XLVII/364/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-04-08 07:19:32
Uchwała Nr XLVII/363/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:18:51
Uchwała Nr XLVII/362/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2022 r. 2022-04-08 07:18:05
Uchwała Nr XLVII/361/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pyrzyce? 2022-04-08 07:17:11
Uchwała Nr XLVII/360/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:16:23
Uchwała Nr XLVII/359/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-04-08 07:14:11
UCHWAŁA Nr. XLVII/358/22 KORPUS SENIORA 2022 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 dla Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:10:06
XLVII Sesja 31 marca 2022 rok 2022-03-30 20:54:02
Uchwała Nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał w zakresie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na obszarze Gminy Pyrzyce, zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów) 2022-03-23 09:32:56
Uchwała Nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia Rotmistrza Witolda Pileckiego 2022-03-23 09:32:20
Uchwała Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-03-23 09:31:40
Uchwała Nr XLVI/354/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,3273 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0002 miasta Pyrzyce Na 2022-03-23 09:30:23
Uchwała Nr XLVI/353/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42/4 o pow. 0,1596 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0002 miasta Pyrzyce 2022-03-23 09:29:54
Uchwała Nr XLVI/352/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej Na 2022-03-23 09:29:21
Uchwała Nr XLVI/351/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pyrzyce do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. ?Dostępna szkoła? 2022-03-23 09:28:44
Uchwała Nr XLVI/350/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616005Z Nieborowo 2022-03-23 09:28:15
Uchwała Nr XLVI/349/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia refundacji na roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym tj. Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w miejscowości Nieborowo, polegające na remoncie pokrycia dachowego Na 2022-03-23 09:27:29
Uchwała Nr XLV/348/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2022 rok 2022-02-05 08:20:02
Uchwała Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/338/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2022-02-05 08:19:03
Uchwała Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 6 lat, lokalu o pow. 12m2, znajdującego się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach z przeznaczeniem na umieszczenie i użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych, na rzecz dotychczasowych najemców 2022-02-05 08:18:30
Uchwała Nr XLV/345/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-02-05 08:17:47
Uchwała Nr XLV/344/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50 o pow. 2,3783 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2022-02-05 08:17:09
Uchwała Nr XLV/343/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2022-02-05 08:16:25
Uchwała Nr XLV/342/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, w ramach specjalnego funduszu, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2022-02-05 08:15:52
Uchwała Nr XLV/341/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ? Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Pyrz 2022-02-05 08:15:18
Uchwała Nr XLV/340/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 - 2026 2022-02-05 08:14:39
Uchwała Nr XLV/339/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2022-02-05 08:14:00
Uchwała Nr XLIII/328/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2022-01-24 09:29:36
Uchwała Nr XLIII/327/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-01-24 09:29:09
Uchwała Nr XLIII/326/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyrzyce wkładu niepieniężnego aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyr zycach, działka nr 19 o pow. 1, 4539 ha obręb 0012 miasta Pyrzyce 2022-01-24 09:28:37
Uchwała Nr XLIII/325/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/299/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyrzyce, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki za korzystanie z tych przystanków 2022-01-24 09:28:04
Uchwała Nr XLIII/324/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-01-24 09:27:27
Uchwała Nr XLIII/323/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyrzyce 2022-01-24 09:26:53
Uchwała Nr XLIII/322/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022? 2024? 2022-01-24 09:26:15
Uchwała Nr XLIII/321/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2022-01-24 09:25:32
Uchwała Nr XLIII/320/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-01-24 09:24:45
Uchwała Nr XLIII/319/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2022-01-24 09:23:34
Uchwała Nr XLIII/318/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2022-01-24 09:22:35
Uchwała Nr XLIV/338/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2022-01-03 07:19:40
Uchwała Nr XLIV/337/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza? 2022-01-03 07:19:00
Uchwała Nr XLIV/336/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-01-03 07:18:25
Uchwała Nr XLIV/335/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2022-01-03 07:17:59
Uchwała Nr XLIV/334/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2022 rok 2022-01-03 07:17:20
Uchwała Nr XLIV/333/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 6 lat, lokalu użytkowego o pow. 67m2, znajdującego się w budynku hali widowiskowo - sportowej, położonej na działkach nr 10/1 i nr 13/2 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce 2022-01-03 07:16:45
Uchwała Nr XLIV/332/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pyrzyce na lata 2022 ? 2025 2022-01-03 07:16:14
Uchwała Nr XLIV/331/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-01-03 07:15:28
Uchwała Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-01-03 07:13:26
Uchwała Nr XLIV/329/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2022-01-03 07:11:41
Uchwała w sprawie podatku o środków transportowych 2021-12-29 14:27:15
Uchwała nr XLII/313/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 2021-11-19 12:49:28
Uchwała nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych 2021-11-19 12:48:36
Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-11-19 12:47:51
Uchwała nr XIII/168/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym 2021-11-19 12:46:30
chwała nr XXXVII/264/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-11-19 12:45:46
Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2021-11-19 12:45:08
Uchwała Nr XLII/317/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 2021-11-09 14:11:06
Uchwała Nr XLII/316/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębów geodezyjnych nr 4, nr 7 i nr 12 m. Pyrzyce 2021-11-09 14:10:38
Uchwała Nr XLII/315/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-11-09 14:10:09
Uchwała Nr XLII/314/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na realizację zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1560Z w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika? 2021-11-09 14:09:37
Uchwała Nr XLII/313/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 2021-11-09 14:09:09
Uchwała Nr XLII/312/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2021-11-09 14:01:10
Uchwała Nr XLII/311/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2021-11-09 14:00:39
Uchwała Nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-11-09 14:00:11
Uchwała Nr XLI/309/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2021-10-07 22:01:50
Uchwała Nr XLI/308/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pyrzycach 2021-10-07 22:01:07
Uchwała Nr XLI/307/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/9 o pow. 0,1765 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2021-10-07 22:00:27
Uchwała Nr XLI/306/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-10-07 21:59:51
Uchwała Nr XLI/305/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-10-07 21:59:13
Uchwała Nr XLI/304/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Jana Kilińskiego i ulicę Plac Wolności w Pyrzycach 2021-10-07 21:58:34
Uchwała Nr XLI/303/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie 2021-10-07 21:57:45
Uchwała Nr XLI/302/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pyrzyce 2021-10-07 21:56:59
Uchwała Nr XLI/301/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyrzyce 2021-10-07 21:56:05
Uchwała Nr XLI/300/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-10-07 21:55:19
Uchwała Nr XLI/299/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-10-07 21:54:01
Uchwała nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych 2021-09-24 08:44:59
Uchwała nr XXXVII/264/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-09-24 08:44:35
Uchwała nr V/30/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-09-24 08:43:53
Uchwała nr XIII/168/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym 2021-09-24 08:43:27
Uchwała nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2021-09-24 08:42:57
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych 2021-09-24 08:34:05
Uchwała Nr 5/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 06 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-09-07 12:12:59
Uchwała Nr 4/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 02 września 2021 r. w sprawie ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-09-02 13:53:59
UCHWAŁA Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEATY OSIŃSKIEJ w wyborach do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. do usunięcia wady zgłoszenia 2021-08-25 09:09:22
Uchwała Nr 3/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika/Zastępcy pełnomocnika* do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 16:14:46
Uchwała Nr 2/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 16:14:08
Uchwała Nr 1/2021 Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pyrzycach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pyrzycach zarządzonych na dzień 26 września 2021 r. 2021-08-18 16:13:32
? Uchwała Nr XL/298/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaliczenia dróg powiatowych nr 1612Z (ul. Jana Kilińskiego) oraz nr 1630Z (ul. Plac Wolności) w miejscowości Pyrzyce do kategorii dróg gminnych 2021-08-09 13:02:51
Uchwała Nr XL/297/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-08-09 13:02:16
Uchwała Nr XL/296/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-08-09 13:01:21
Uchwała Nr XXXIX/295/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli na podjęcie działań w celu przejęcia przez Gminę Pyrzyce dróg powiatowych nr 1612Z (ul. Jana Henryka Kilińskiego) oraz nr 1630Z (ul. Plac Wolności) w miejscowości Pyrzyce do zasobu dróg gminnych 2021-07-13 11:17:23
Uchwała Nr XXXIX/294/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-07-13 11:16:52
Uchwała Nr XXXIX/293/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenie środowiskowego domu samopomcy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2021-07-13 11:16:24
Uchwała Nr XXXIX/292/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez osoby niebędące obywatelami polskimi za naukę w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Gminę Pyrzyce 2021-07-13 11:13:23
Uchwała Nr XXXIX/291/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Młyny Gmina Pyrzyce na lata 2021 ? 2030 2021-07-13 11:12:48
Uchwała Nr XXXIX/290/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-07-13 11:11:35
Uchwała Nr XXXVIII/289/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenu obejmującego część działkę 94/6 obręb nr 3 m. Pyrzyce 2021-07-09 09:31:27
Uchwała Nr XXXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-09 09:30:55
Uchwała Nr XXXVIII/287/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-07-09 09:30:11
Uchwała Nr XXXVIII/286/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2021-07-09 09:29:42
Uchwała Nr XXXVIII/285/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-07-09 09:29:14
Uchwała Nr XXXVIII/284/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-07-09 09:28:18
Uchwała Nr XXXVIII/282/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-07-09 09:27:33
Uchwała Nr XXXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2020 rok 2021-07-09 09:26:38
Uchwała Nr XXXVIII/280/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2021-07-09 09:26:05
Uchwała Nr XXXVII/279/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/206/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. 2021-06-08 07:54:09
Uchwała Nr XXXVII/278/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym, Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN-Zachodniopomorskie? Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie 2021-06-08 07:53:30
Uchwała Nr XXXVII/277/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-06-08 07:52:02
Uchwała Nr XXXVII/276/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2021-06-08 07:51:10
Uchwała Nr XXXVII/275/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-08 07:50:15
Uchwała Nr XXXVII/274/21Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 27 maja 2021 r. W sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2021-06-08 07:48:58
Uchwała Nr XXXVII/273/21Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 27 maja 2021 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących działkę 93/2 obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce 2021-06-08 07:47:19
Uchwała Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 152 i 153/2 obręb nr 8 w mieście Pyrzyce 2021-06-08 07:44:24
Uchwała Nr XXXVII/271/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach 2021-06-08 07:42:21
Uchwała Nr XXXVII/270/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki komunalnej Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. 2021-06-08 07:41:16
Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 2021-06-08 07:40:00
Uchwała Nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Mickiewicza w Pyrzycach 2021-06-08 07:39:00
Uchwała Nr XXXVII/267/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych 2021-06-08 07:38:12
Uchwała Nr XXXVII/266/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Pyrzyc 2021-06-08 07:37:26
Uchwała Nr XXXVII/265/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie badań architektonicznych w obrębie kościoła Rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach 2021-06-08 07:36:43
Uchwała Nr XXXVII/264/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-06-08 07:35:26
Uchwała Nr XXXVII/263/21 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-06-08 07:33:29
Uchwała Nr XXXVI/262/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-05-11 10:51:54
Uchwała Nr XXXVI/261/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji zawarcia przez Burmistrz Pyrzyc umowy użyczenia na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2021-05-11 10:51:22
Uchwała Nr XXXVI/260/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2021-05-11 10:50:57
Uchwała Nr XXXVI/259/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-05-11 10:50:20
Uchwała Nr XXXVI/258/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Pyrzycach 2021-05-11 10:49:52
Uchwała Nr XXXVI/257/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-05-11 10:49:09
Uchwała Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na dofinansowanie zadań realizowanych przy drogach powiatowych w Gminie Pyrzyce 2021-05-11 10:48:03
Uchwała Nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na realizację zadania ?Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1559Z Żabów ? Mechowo w miejscowości Ryszewo? 2021-05-11 10:47:34
Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o pr zyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-11 10:47:00
Uchwała Nr XXXV/253/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2021-04-08 08:32:28
Uchwała Nr XXXIV/252/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2021-04-01 07:39:19
Uchwała Nr XXXIV/251/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-04-01 07:38:40
Uchwała Nr XXXIV/250/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-04-01 07:34:31
Uchwała Nr XXXIV/249/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury do zawarcia umowy użyczenia na okres 7 lat, dwóch pomieszczeń (sala 7 i 8) o łącznej powierzchni 35m2, znajdujących się w budynku PDK, usytuowanym na działce nr 256/2 w obrębie 0009 miasta Pyrzyce, ze Stowarzyszeniem COOLTURALNI z siedzibą w Pyrzycach 2021-04-01 07:33:03
Uchwała Nr XXXIV/248/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-04-01 07:32:00
Uchwała Nr XXXIV/247/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-04-01 07:30:37
Uchwała Nr XXXIV/246/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-04-01 07:28:58
Uchwała Nr XXXIV/245/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2021 r. 2021-04-01 07:28:16
Uchwała Nr XXXIV/244/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - VII edycja zmian 2021-04-01 07:27:39
Uchwała Nr XXXIV/243/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie 2021-04-01 07:26:51
Uchwała Nr XXXIV/242/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach do zawarcia umowy życzenia na okres 7 lat, części działki nr 27/2 z obrębu 0006 miasta Pyrzyce ze Stowarzyszeniem COOLTURALNI z siedzibą w Pyrzycach 2021-04-01 07:26:14
XXXIV Sejsja 25 marzec 2021 rok 2021-03-18 14:36:53
Uchwała Nr XXXIII/241/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka 2021-03-08 09:27:48
Uchwała Nr XXXIII/240/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców gminy oraz masowych szczepień przeciwko COVID-19 w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 2021-03-08 09:27:11
Uchwała Nr XXXIII/239/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców gminy oraz masowych szczepień przeciwko COVID-19 w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 2021-03-08 09:26:32
Uchwała Nr XXXIII/238/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN-Zachodniopomorskie? Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie 2021-03-08 09:11:39
Uchwała Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN- Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie 2021-03-08 09:10:56
Uchwała Nr XXXIII/236/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 2021-03-08 09:01:25
Uchwała Nr XXXIII/235/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-03-08 08:59:17
Uchwała Nr XXXIII/234/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2021-03-08 08:58:30
XXXIII Sesja 25 luty 2021 r 2021-02-18 13:18:31
Uchwała Nr XXXII 233 2 1 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2021 rok 2021-02-02 10:19:54
Uchwała Nr XXXII/232/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyc 2021-02-02 10:19:14
Uchwała Nr XXXII/231/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2021-02-02 10:18:49
Uchwała Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania ublicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Pyrzyce 2021-02-02 10:18:10
Uchwała Nr XXXII/229/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na rok 20 2 1 na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar P rzemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018 2021 2021-02-02 10:17:25
Uchwała Nr XXXII/228/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-02-02 10:16:44
Uchwała Nr XXXII/227/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2021-02-02 10:16:12
Uchwała Nr XXXII/226/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, w ramach specjalnego funduszu, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2021-02-02 10:15:38
Uchwała Nr XXXII/225/21Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie podjęcia współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia dostępności mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) 2021-02-02 10:14:58
Uchwała budżetowa na 2021 r 2021-01-28 08:30:45
Uchwała Nr XVI.47.2021 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2021-01-28 07:38:52
XXXII Sesja 28 stycznia 2021 r 2021-01-22 18:44:08
Uchwała Nr XXXI/224/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pyrzyce 2020-12-30 14:48:44
Uchwała Nr XXXI/223/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2020-12-30 14:47:37
Uchwała Nr XXXI/222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 2020-12-30 14:45:29
Uchwała Nr XXXI/221/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-12-30 14:43:22
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2021 rok 2020-12-17 10:50:10
Uchwała w sprawie podatku rolnego 2020-12-14 14:23:45
Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości 2020-12-14 14:23:16
Uchwała Nr XXX/220/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2021 rok 2020-12-14 07:22:49
Uchwała Nr XXX 219 /20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. zmieniająca U chwał ę Nr XXI/153/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy 2020-12-14 07:22:14
Uchwała Nr XXX/218/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2020-12-14 07:20:55
Uchwała Nr XXX/217/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w Pyrzycach przy ulicy Równej 2020-12-14 07:20:11
Uchwała Nr XXX/216/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2020-12-14 07:19:41
Uchwała Nr XXX/215/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2020-12-14 07:18:56
Uchwała Nr XXX/214/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2021-2026 2020-12-14 07:18:21
Uchwała Nr XXX/213/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2020-12-14 07:17:35
Uchwała Nr XXX/212/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-12-14 07:05:16
Uchwała Nr XXX/211/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2020-12-14 07:03:26
Uchwała Nr XXIX/210/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2020-2024 na terenie Gminy Pyrzyce 2020-11-13 13:55:53
Uchwała Nr XXIX/209/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 2020-11-13 13:55:01
Uchwała Nr XXIX/208/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-11-13 13:53:45
Uchwała Nr XXVIII/207/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2020-11-13 13:51:19
Uchwała Nr XXVIII/206/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ulicy Krótkiej w Pyrzycach, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer: 201/5, 208 i 209, położonych w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce 2020-11-13 13:50:36
Uchwała Nr XXVIII/205/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2020-11-13 13:49:37
Uchwała Nr XXVIII/204/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021 2020-11-13 13:48:51
Uchwała Nr XXVIII/203/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2020-11-13 13:48:08
Uchwała Nr XXVIII/202/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-11-13 13:47:17
Uchwała Nr XLIII/363/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2020-10-14 11:50:29
Uchwała Nr XXVII/201/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i barw Gminy Pyrzyce oraz zasad ich używania 2020-10-12 09:31:54
Uchwała Nr XXVII/200/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia trybu nadawania i wręczania tytułu ?Honorowy Sołtys? 2020-10-12 09:30:23
Uchwała Nr XXVII/199/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie trybu przyznawania i wręczania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2020-10-12 09:29:45
Uchwała Nr XXVII/198/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2020-10-12 09:28:55
Uchwała Nr XXVII/197/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze 2020-10-12 09:28:24
Uchwała Nr XXVII/196/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji na rzeprowadzenie prac renowacyjnych studni św. Ottona w Pyrzycach 2020-10-12 09:27:45
Uchwała Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2020-10-12 09:27:03
Uchwała Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2020-10-12 09:26:32
Uchwała Nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-10-12 09:25:16
Uchwała Nr XXVI/192/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-10-12 09:22:52
Uchwała Nr XVIII/130/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania 2020-08-25 15:09:40
Uchwała Nr XXV/191/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-08-04 07:35:33
Uchwała Nr XXV/190/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-08-04 07:34:48
Uchwała Nr XXIV/189/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 2020-07-08 12:59:06
Uchwała Nr XXIV/188/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania, ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pyrzycach 2020-07-08 12:58:44
Uchwała Nr XXIV/187/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-08 12:58:21
Uchwała Nr XXIV/186/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w Pyrzycach przy ulicy Równej 2020-07-08 12:57:58
Uchwała Nr XXIV/185/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2020-07-08 12:57:32
Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce 2020-07-08 12:57:10
Uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zawarcia umów użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomości, na których znajdują się remizy strażackie użytkowane przez Stowarzyszenia - Ochotnicze Straże Pożarne, funkcjonujące na terenie gminy Pyrzyce 2020-07-08 12:56:39
Uchwała Nr XXIV/182/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-07-08 12:56:13
Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-08 12:55:30
Uchwała Nr XXIV/180/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2019 rok 2020-07-08 12:54:57
Uchwała Nr XXIV/179/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2020-07-08 12:54:34
UCHWAŁA NR 195/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 11:32:30
UCHWAŁA NR 183/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 11:29:50
UCHWAŁA NR 182/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 11:26:56
UCHWAŁA Nr 167/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju 2020-06-18 11:26:00
XXIV Sesja 25 czerwca 2020 r. 2020-06-15 10:07:29
178-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała w spr. rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Pyrzyc 2020-06-15 09:49:40
177-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała w spr. rozpatrzenia wniosku o nadanie imienia PDK 2020-06-15 09:49:04
176-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała w spr. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pyrzycach 2020-06-15 09:48:40
175-XXIII-28.05.2020 r- Uchw. STATUT Gminy Pyrzyce 2020-06-15 09:46:55
174-XXIII-28.05.2020 r - Uchw. w spr. zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy 2020-06-15 09:45:01
173-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała w spr. zawarcia kolejnych umów najmu OSiR 2020-06-15 09:44:29
172-XXIII-28.05.2020 r - poprawiona - Uchwała w spr. zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020-06-15 09:43:53
171-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała -wzór deklaracji o wysokośi opłaty za gospod. odpadami komunalnymi 2020-06-15 09:22:25
169-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała w spr. uchwalenia Regulaminu utrzymania czyst. i porz. 2020-06-15 09:20:48
168-XXIII-28.05.2020 r - Uchwała w spr. zmian budżetu 2020 r. 2020-06-15 09:18:06
Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ZAŁĄCZNIKI 2020-06-09 09:04:07
Uchwała Nr XXII/157/20 z dnia 23 kwietnia 2020r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyrzyce oraz jej jednostkom podległym w związku z zapobeganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 2020-06-05 14:41:42
Uchwała nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-05-11 07:21:32
Uchwała nr 28/2020 PKW z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-03-31 12:49:09
Uchwała nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w 2020-03-31 11:26:40
Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2020-03-31 11:25:38
156-XXI-16.03.2020 - Uchwała w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi- na 2020 rok 2020-03-16 15:17:07
155-XXI-16.03.2020 - Uchwała w spr. sporządzenia miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego 2020-03-16 15:16:32
154-XXI-16.03.2020 - Uchwała w spr. upoważnienia Burmistrza - zadanie inwestycyjne Budowa boiska przy ul. Rolnej 2020-03-16 15:15:51
153-XXI-16.03.2020 - Uchwała. w spr. wytycznych do Raportu Gminy 2020-03-16 15:15:03
152-XX-27.02.2020 r. - Uchwała Gminna Rada Pożytku Publicznego 2020 po zmianach 2020-02-28 14:12:52
151-XX-27.02.2020 r. - Uchwała zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy luty 2020 2020-02-28 14:12:22
150-XX-27.02.2020 r. - Uchwała sprzedaż dz. 334)1 obr.9 Pyrzyce 2020-02-28 14:11:53
149-XX-27.02.2020 r. - Uchwały odpłatność za schroniska dla bezdomnych 2020-02-28 14:11:12
148-XX-27.02.2020 r. - Uchwała w spr. przystąpienia do do Związku Wzajemności ... 2020-02-28 14:10:42
147-XX-27.02.2020 r. - Uchw. w spr. zmian budżetu 2020-02-28 14:10:13
146-XX-27.02.2020 r. - Uchwała - kanalizacja sanitarna i wodociągowa ul. Lipiańska 2020-02-28 14:09:20
PLAN pracy Komisji na 2020r. 2020-02-14 09:17:42
Uchwala XIX/145/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2020 rok 2020-02-06 09:15:18
Uchwała Nr XIX/144/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na rok 2020 na podstawie Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Gminie Pyrzyce na lata 2018-2021 2020-02-06 08:33:15
Uchwała Nr XIX/143/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-02-06 08:25:37
Uchwała Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień - Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Pyrzyc 2020-02-06 08:01:30
Uchwała Nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Pyrzyce 2020-02-06 07:43:21
Wniosek o przyznanie nagrody sportowej 2020-02-05 10:41:52
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2020 rok 2020-01-03 14:04:37
Uchwała Nr XVIII/139/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/3/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady 2019-12-23 14:50:19
Uchwała Nr XVIII/138/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2019-12-23 14:49:58
Uchwała Nr XVIII/137/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2020 rok 2019-12-23 14:49:34
Uchwała Nr XVIII/136/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, poz. 55, poz. 60, poz. 125) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje: 2019-12-23 14:49:09
Uchwała Nr XVIII/135/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Burmistrza Pyrzyc do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją inwestycji pn: ?Przebudowa ulicy Mickiewicza w Pyrzycach? 2019-12-23 14:48:45
Uchwała Nr XVIII/134/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/19/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-12-23 14:48:14
Uchwała Nr XVIII/133/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce 2019-12-23 14:47:46
Uchwała Nr XVIII/132/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu 2019-12-23 14:47:10
Uchwała Nr XVIII/131/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce, w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-23 14:46:40
Uchwała Nr XVIII/130/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczania 2019-12-23 14:46:15
Uchwała Nr XVIII/129/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2019-12-23 14:45:43
Uchwała Nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2020 2019-12-23 14:44:04
Uchwała Nr XVIII/127/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-12-23 14:42:58
Uchwała Nr XVIII/126/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2019-12-23 14:42:24
Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 roku w sparwie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 2019-12-17 06:52:02
Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sparwie określenia stawek podatku od nieruchomości 2019-12-17 06:51:14
Uchwała Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 2019-12-17 06:50:43
Uchwała XVII/125/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie odwołania przewodniczącego stałej komisji rady 2019-12-03 13:00:48
Uchwała Nr XVII/124/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Pyrzyc 2019-12-03 13:00:26
Uchwała Nr XVII/123/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2019-12-03 12:58:15
Uchwała Nr XVII/122/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Pyrzycach 2019-12-03 12:57:46
Uchwała Nr XVII/121/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Krzemlin 2019-12-03 12:57:14
Uchwała Nr XVII/120/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Ryszewko 2019-12-03 12:56:39
Uchwała Nr XVII/119/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej w miejscowości Brzesko 2019-12-03 12:56:09
Uchwała Nr XVII/118/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2019-12-03 12:55:43
Uchwała Nr XVII/117/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-12-03 12:55:15
Uchwała Nr XVII/116/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2019-12-03 12:54:30
Uchwała Nr XVII/115/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-12-03 12:53:50
Uchwała Nr XVII/114/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok 2019-12-03 12:52:43
Uchwała Nr XVI/113/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2019-11-08 11:25:18
Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 2019-11-08 10:56:54
Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-11-08 10:56:26
Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/14 o pow. 0,0006 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2019-11-08 10:56:00
Uchwała Nr XVI/109/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/461/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego niezabudowanych nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 40/6, nr 40/7, 40/8 położonych w obrębie 0007 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2019-11-08 10:55:32
Uchwała Nr XVI/108/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przyjęcia ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pyrzyce na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026? 2019-11-08 10:54:53
Uchwała Nr XVI/107/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie 2019-11-08 10:53:53
Uchwała Nr XVI/106/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2019-11-08 10:53:33
Uchwała Nr XVI/105/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-11-08 10:52:32
Uchwała Nr XVI/104/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2019-11-08 10:51:33
Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019r. 2019-10-04 14:01:49
Uchwała NR 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019r. 2019-10-04 14:00:54
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Sołtys? 2019-10-04 13:06:37
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce ? w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2 i 5 miasta Pyrzyce oraz gminy Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym Żabów, Młyny, Turze, Brzezin, Rzepnowo, Ryszewko gmina Pyrzyce 2019-10-04 13:06:10
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-10-04 13:05:37
Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2019-10-04 13:05:06
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Rejtana 6 2019-10-04 13:04:38
Uchwała Nr XV/98/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2019-10-04 13:04:11
Uchwała Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2019-10-04 13:03:30
Uchwała Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-10-04 13:02:45
UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE 2019-09-24 07:46:02
Uchwała Nr XIV/95/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-09-19 07:09:58
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-08-28 11:33:16
Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-08-08 07:24:27
Uchwała nr 78/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019-08-08 07:23:28
Uchwała Nr XIII/94/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-07-22 07:20:11
Uchwała Nr XIII/93/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-07-22 07:19:10
Uchwała Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc 2019-07-01 14:33:49
Uchwała Nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Pyrzyc dotyczących podjęcia działań zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Pyrzyce 2019-07-01 14:33:16
Uchwała Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pyrzyce świadczenia pieniężnego ?Bon podarunkowy - Wieloraczki? 2019-07-01 14:32:41
Uchwała Nr XII/89/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2019-07-01 14:31:55
Uchwała Nr XII/88/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia na własność Gminy Pyrzyce nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 175/2 położoną w obrębie 0011 miasta Pyrzyce 2019-07-01 14:31:29
Uchwała Nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-07-01 14:30:45
Uchwała Nr XII/86/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok 2019-07-01 14:29:30
Uchwała Nr XII/85/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r.   w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2018 rok 2019-07-01 14:28:49
Uchwała Nr XII/84/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2019-07-01 14:28:23
UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Z DNIA 25 LUTEGO 2019 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2019-06-18 09:26:24
UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Z DNIA 25 LUTEGO 2019 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH 2019-06-18 09:26:24
Uchwała Nr XI/83/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Sołtys? 2019-06-11 12:56:55
Uchwała Nr XI/82/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Sołtys? 2019-06-11 12:56:21
Uchwała Nr XI/81/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej 2019-06-11 12:55:53
Uchwała Nr XI/80/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej 2019-06-11 12:55:17
Uchwała Nr XI/79/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-06-11 12:54:32
Uchwała Nr XI/78/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych na stanowiskach pedagogicznych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2019-06-11 12:53:55
Uchwała Nr XI/77/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIV/296/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą ? Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2019-06-11 12:53:01
Uchwała Nr XI/76/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie nadania imienia boisku sportowemu w Brzesku 2019-06-11 12:52:27
Uchwała Nr XI/75/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019-06-11 12:51:59
Uchwała Nr XI/74/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-06-11 12:51:07
Uchwała Nr XI/73/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pyrzyce instrumentem płatniczym 2019-06-11 12:50:02
Uchwała Nr XI/72/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2019-06-11 12:44:25
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wypracowania formuły upamiętnienia artystów Ziemi Pyrzyckiej 2019-05-08 10:05:56
Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowań do organizacji obchodów 900-lecia Chrystianizacji Pyrzyczan 2019-05-08 10:04:57
Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opracowania planu rozwoju kultury ludowej 2019-05-08 10:04:18
Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego 2019-05-08 10:02:12
Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ograniczenia przejazdu przez miasto Pyrzyce kołowych samochodów ciężarowych 2019-05-08 10:00:48
Uchwała Nr VIII/65/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpoczęcia ?zawieszonego? w 2010r. procedowania na rzecz budowy obiektu wodnego z wykorzystaniem wód termalnych w Pyrzycach 2019-05-08 09:59:29
Uchwała Nr VIII/64/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-05-08 09:58:21
Uchwała Nr VIII/63/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka zabudowana nr 96/1 o powierzchni 0,0078 ha i działka niezabudowana nr 96/2 o powierzchni 0,0070 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Okunica 2019-05-08 09:57:35
Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 2019-05-08 09:56:52
Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Pyrzyce 2019-05-08 09:56:05
Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Pyrzyce (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2334) oraz zmiany Uchwały Nr XXIX/258//16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/281/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 wrz 2019-05-08 09:55:13
Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-05-08 09:54:25
Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przelewice na realizację zadania w zakresie ?Utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego, którego efektem będzie ograniczenie możliwości realizacji inwestycji zlokalizowanej na terenie gminy Przelewice z oddziaływaniem na teren gminy Pyrzyce? 2019-05-08 09:53:32
Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-05-08 09:52:46
Uchwała Nr VIII-70-19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 09:17:45
Uchwała Nr VIII-69-19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 09:17:16
Uchwała Nr VIII-68-19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 09:16:52
Uchwała Nr VIII-67-19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 09:15:27
Uchwała Nr VIII-66-19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 09:15:05
Uchwała Nr VIII-65-19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. 2019-05-02 09:14:43
UCHWAŁA NR 11 /2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju , w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezy denta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego 2019-04-11 07:18:59
Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do złożenia oświadczenia o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. ?Budowa boiska przy ul. Rolnej w Pyrzycach? 2019-04-03 10:06:37
Uchwała Nr VII/55/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utwardzenia drogi gminnej na ul. Akacjowej w Pyrzycach 2019-04-03 10:06:00
Uchwała Nr VII/54/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia prac celem uchwalenia i realizowania ?Planu Rozwoju Gospodarki Turystycznej w Gminie Pyrzyce? 2019-04-03 10:05:18
Uchwała Nr VII/53/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych nt. nadania imienia placowi zabaw w Pyrzycach przy ul. Pod Lipami 2019-04-03 10:04:26
Uchwała Nr VII/52/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 2019-04-03 10:03:00
Uchwała Nr VII/51/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 2019-04-03 10:00:31
Uchwała Nr VII/50/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 281 o powierzchni 0,0093 ha położonej w obrębie geodezyjnym Mechowo 2019-04-03 09:59:41
Uchwała Nr VII/49/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2019 r. 2019-04-03 09:56:50
Uchwała Nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-04-03 09:54:39
Uchwała Nr VII/47/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2019-04-03 09:52:43
Uchwała Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 marca 2019 r. o zmianie załącznika do Uchwały Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2019 rok 2019-03-25 09:03:17
Uchwała Nr VI/45/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej 2019-03-25 09:01:53
Uchwała Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 marca 2019 r. o zmian