Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

Tag: biuro rady miejskiej


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zapytanie w sprawie dostępności do pomocy psychologicznej w szkołach 2023-09-05 12:15:09
Interpelacja w sprawie naprawy drogi przy ul. Różanej 2023-09-05 12:14:43
Uchwała Nr LXIII/488/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-09-04 15:20:49
Uchwała Nr LXIII/489/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-09-04 15:19:45
Uchwała Nr LXIII/490/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 237/1000 udziału w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 157/6 o pow. 0,2430 ha, położoną w obrębie 0008 miasta Pyrzyce 2023-09-04 15:18:43
Uchwała Nr LXIII/491/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pyrzyce 2023-09-04 15:18:02
Wynki głosowań z LXIII Sesji RM - 31.08.2023 r. 2023-09-04 15:15:12
Interpelacja w spr. uzupełnienia oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Niepodległości 2023-09-04 15:14:33
Interpelacja w spr. uzupełnienia interpelacji w spr. naborów rzadowego programu odbudowy zabytków 2023-09-04 15:14:11
Interpelacja dot. opracowania systemu kontroli prawidłowości segregowania odpadów komunalnych 2023-09-04 15:13:47
LXIII Sesja - Porządek obrad 31 SIERPNIA 2023 r. 2023-08-28 15:05:51
LXIII Sesja 31 SIERPNIA 2023 r. 2023-08-28 15:04:37
Odp. na zapytanie w spr. opieki nad zabytkami, w związku z kolejną dewastacją murów obronnych 2023-08-16 06:59:54
Odp. na Interpelację w spr. naborów rządowego programu odbudowy zabytków 2023-08-16 06:59:29
Interpelacja w spr. naborów rządowego programu odbudowy zabytków 2023-08-16 06:58:56
Zapytanie w spr. opieki nad zabytkami, w związku z kolejną dewastacją murów obronnych 2023-07-14 14:54:38
Uchwała Nr LXII/487/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 2023-07-06 14:45:34
Uchwała Nr LXII/486/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2023-07-06 14:43:56
Uchwała Nr LXII/485/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131/14 o pow. 0,2006 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 0003 miasta Pyrzyce 2023-07-06 14:43:10
Uchwała Nr LXII/483/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębów geodezyjnych nr 4, nr 7 i nr 12 m. Pyrzyce 2023-07-06 14:41:35
Uchwała Nr LXII/482/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Pyrzyce 2023-07-06 14:40:27
Uchwała Nr LXII/481/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. 2023-07-06 14:39:56
Uchwała Nr LXII/480/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-07-06 14:37:35
Uchwała Nr LXII/479/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-07-06 14:36:25
Uchwała Nr LXII/478/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok 2023-07-06 14:35:10
Uchwała Nr LXII/477/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2022 rok 2023-07-06 14:31:21
Uchwała Nr LXII/476/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2023-07-06 14:30:44
Protokół z LIX Sesji RM 30 marca 2023 r.. 2023-07-03 13:39:06
Protokół z LVIII sesji RM - 23 lutego 2023 r. 2023-07-03 13:38:33
Petycja Nr BRM.152.13.2023 - petycja przeciwko planom budowy elektrownii wiatrowych w obrebie wsi Rzepnowo 2023-06-30 12:59:21
Wynki głosowań z LXII Sesji RM - 29.06.2023 r. 2023-06-30 12:58:19
LXII Sesja 29 CZERWCA 2023 r. 2023-06-28 14:02:00
LXII Sesja - Porządek obrad 29 CZERWCA 2023 r. 2023-06-16 14:11:37
LXII Sesja 29 CZERWCA 2023 r. 2023-06-16 14:09:41
Odp. na zapytanie dot. sytuacji mieszkańców narodowości ukraińskiej na terenie gminy Pyrzyce 2023-06-14 06:49:34
Odp. na zapytanie dot. wartości sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy 2023-06-09 14:41:58
Odp. na zapytanie dot. uzupełnienia Informacji o aktualnej sytuacji finansowej PPK Sp. z o.o 2023-06-09 14:41:31
Odp. na zapyt. dot. dalszego działania oczyszczalni ściekow należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Żabowie 2023-06-09 14:40:57
Odp. na interpelację dot. przygotowywania na każdą sesję informacji dot. odbytych spotkań przez Z-cę Burmistrza 2023-06-09 14:40:38
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2022 2023-06-07 14:25:06
Informacja o DEBACIE nad Raportem 2023-06-07 13:52:55
Klauzula informacyjna RODO - DEBATA nad raportem o stanie Gminy Pyrzyce_2023 2023-06-07 13:52:16
Odp. na zapytanie dot. zamontowania ławek i koszy na śmieci na Wczesnośredniowiecznym Grodzisku 2023-06-07 13:44:14
Odp. na zapytanie dot. wybudowania zatoczki dla autobusów. 2023-06-07 13:43:35
Klauzula informacyjna RODO - wybór ławników 2023 2023-06-07 07:05:31
Wybory ŁAWNIKÓW do SĄDU na kadencję 2024 - 2027 2023-06-02 11:32:28
Odp. na zapytanie dot. wypłacania nauczycielom szkół i przedszkoli dodatków za trudne warunki pracy 2023-06-02 06:57:57
Uchwała Nr LXI/475/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzesko, Krzemlin, Letnin, Mielęcin, Nowielin, Obromino, Pstrowice w gminie Pyrzyce 2023-05-29 12:41:05
Uchwała Nr LXI/474/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Brzezin, Młyny, Pyrzyce 1, Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Turze, Żabów w gminie Pyrzyce 2023-05-29 12:39:52
Uchwała Nr LXI/473/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-29 12:38:25
Uchwala Nr LX/472/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Pyrzyce 2023-05-29 12:36:14
Uchwała Nr LX/471/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wniesienia aportem do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach majątku materiałów (rurociąg wraz z armaturą wodociągową) Gminy Pyrzyce 2023-05-29 12:35:22
Uchwała Nr LX/470/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 2023-05-29 12:32:08
Uchwała Nr LX/469/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/22 o pow. 0,7452 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0014 Krzemlin 2023-05-29 12:31:27
Uchwała Nr LX/468/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2023 ? 2027 2023-05-29 12:30:32
Uchwała Nr LX/467/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-29 12:29:35
Zarządzenie Nr 1188/2023 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr LXI/473/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-05-29 12:25:16
Zapytanie dot. uzupełnienia Informacji o aktualnej sytuacji finansowej PPK Sp. z o.o 2023-05-29 08:59:59
Wynki głosowań z LXI Sesji RM - 25.05.2023 r. 2023-05-29 08:58:28
Zapytanie dot. zamontowania ławek i koszy na śmieci na Wczesnośredniowiecznym Grodzisku 2023-05-29 08:56:35
Zapytanie dot. wypłacania nauczycielom szkół i przedszkoli dodatków za trudne warunki pracy 2023-05-29 08:55:34
Zapytanie dot. wybudowania zatoczki dla autobusów 2023-05-29 08:54:50
Zapytanie dot. wartości sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy 2023-05-29 08:53:54
Zapytanie dot. sytuacji mieszkańców narodowości ukraińskiej na terenie gminy Pyrzyce 2023-05-29 08:53:14
Zapytanie dot. przygotowywania na każdą sesję informacji dot. odbytych spotkań przez Z-cę Burmistrza 2023-05-29 08:49:01
Zapytanie dot. dalszego działania oczyszczalni ściekow należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej Świt w Żabowie 2023-05-29 08:48:23
Odp. na zapytanie dot. udzielenia inf. o ilości zbiorników bezodplywowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Pyrzyce 2023-05-29 08:46:10
Odp. Nr 2 do uzupełnienia zapytania w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca 2023-05-29 08:44:10
LXI Sesja - Porządek obrad 25 MAJA 2023 r. 2023-05-19 09:33:37
LXI Sesja 25 MAJA 2023 r. 2023-05-19 09:32:02
Odp do uzupełnienia zapytania w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca 2023-05-17 14:03:30
Uzupełnienie zapytania w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca 2023-05-16 06:57:46
Uzupełnienie odp. na zapytanie w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca. 2023-05-15 13:26:46
Odp. na zapytanie dot. zaawansowania prac opracowania koncepcji zagospodarowania terenu Grodziska 2023-05-11 16:16:16
Odp. na zapytanie dot. podstawy prawnej wniosku rozsyłanego przez PPK (dot. powierzchni, z której spływają wody opadowe i roztopowe) 2023-05-11 16:15:38
Zapytanie dot. udzielenia inf. o ilości zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Pyrzyce 2023-05-10 13:46:39
PROTOKÓŁ z LVII Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 26.01.2023 r. 2023-05-10 06:59:26
Protokół z LVI sesji RM - 22 grudnia 2022 r. 2023-05-10 06:58:57
Protokół z LV Sesji RM - 24 listopada 2022 r 2023-05-10 06:58:12
PROTOKÓŁ - LIV Sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach w dniu 27.10.2022 r. 2023-05-10 06:57:42
Radni VIII kadencji 2023-05-10 06:55:00
Wynki głosowań z LX Sesji RM - 27.04 i 08.05.2023 2023-05-09 08:40:42
Zapytanie dot. zaawansowania prac opracowania koncepcji zagospodarowania terenu Grodziska 2023-04-27 17:20:25
Zapytanie dot. podstawy prawnej wniosku rozsyłanego przez PPK (dot. powierzchni, z której spływają wody opadowe i roztopowe) 2023-04-27 17:19:49
Odp. na zapytanie w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca. 2023-04-27 11:33:12
Zapytanie w spr. informacji o znalezieniu szczątków ludzkich przy ul. 2 Marca 2023-04-25 10:57:30
Uzupełnienie odp. na Interpelację w spr. wpisania w plan remontów chodnika przy ul. Górnej 2023-04-24 13:52:10
LX Sesja - Porządek obrad 27 KWIETNIA 2023 r. 2023-04-20 16:56:53
LX Sesja 27 KWIETNIA 2023 r. 2023-04-20 16:55:41
Uchwała Nr LIX/466/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2023-04-05 14:41:05
Uchwała Nr LIX/465/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2023 r. 2023-04-05 14:40:33
Uchwała Nr LIX/463/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia 2023-04-05 14:39:01
Uchwała Nr LIX/462/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-04-05 14:38:25
Uchwała Nr LIX/461/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-04-05 14:37:03
Uchwała Nr LIX/460/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu Działań na rok 2023 na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pyrzyce na lata 2022-2025 2023-04-05 14:36:09
UCHWAŁA NR LIX/459/23 RADY Miejskiej w Pyrzycach Z DNIA 30 marca 2023 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 152 i 153/2 obręb nr 8 w mieście Pyrzyce 2023-04-05 14:35:18
Wynki głosowań z LIX Sesji RM - 30.03.2023 r. 2023-03-31 10:53:35
LIX - Porządek obrad Sesji RM - 30 MARCA 2023 r. 2023-03-24 09:15:08
LIX Sesja 30 MARCA 2023 r 2023-03-24 09:09:52
Odp. 2 na Interpelację w spr. wpisania w plan remontów chodnika przy ul. Górnej 2023-03-17 12:42:01
Odp. na Interpelację w spr. posadowienia wiatraków 2023-03-17 12:40:52
Odp. na Interpelację w spr. wpisania w plan remontów chodnika przy ul. Górnej 2023-03-17 12:40:22
Odp. na zapytanie w sprawie remontu ul. 2 Marca 2023-03-15 09:34:25
Interpelacja w spr. wpisania w plan remontów chodnika przy ul. Górnej 2023-03-14 13:54:45
Interpelacja w spr. posadowienia wiatraków 2023-03-14 13:54:09
Zapytanie w sprawie remontu ul. 2 Marca 2023-03-07 10:26:06
Ogłoszenie nr 5/2023 z dnia 28 lutego 2023 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego. 2023-02-28 14:37:42
Uchwała Nr LVIII/458/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach na lata 2022 2032 2023-02-28 13:23:00
Uchwała Nr LVIII/457/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-02-28 13:21:30
Protokół z LIII Sesji RM - 10 października 2022 r.- na wniosek Burmistrza 2023-02-24 11:25:14
Wynki głosowań z LVIII Sesji RM - 23.02.2023 r. 2023-02-24 11:24:31
LVIII - Porządek obrad Sesji RM - 23 LUTEGO 2023 r. 2023-02-17 06:58:25
LVIII Sesja 23 LUTEGO 2023 r. 2023-02-17 06:56:00
PLAN pracy Komisji na 2023r. 2023-02-07 12:44:14
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2023 rok 2023-02-01 08:53:19
Uchwała Nr LVII/456/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2023 rok 2023-02-01 08:43:54
Uchwała Nr LVII/455/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą Plan Odnowy i Rozwoju Miejscowości Mielęcin Gmina Pyrzyce na lata 2023-2030. 2023-02-01 08:41:54
Uchwała Nr LVII/454/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Poprawa ergonomii pracy oraz profilaktyka zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działanie 6. 2023-02-01 08:36:54
Uchwała Nr LVII/453/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie majątku Gminy Pyrzyce w formie wkładu niepieniężnego (aportu) poprzez zakup materiałów do Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach 2023-02-01 08:24:50
Uchwała Nr LVII/452/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 roku. zmieniająca Uchwałę nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce. 2023-02-01 08:18:04
Uchwała Nr LVII/451/23- Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 2023-02-01 08:11:07
Uchwała Nr LVII/450/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie porozumienia z Izbą Wytrzeźwień Szczecin na 2023 r. 2023-02-01 08:07:13
Uchwała Nr LVII/449/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 r. dla Gminy Pyrzyce 2023-02-01 08:04:14
Uchwała Nr LVII/448/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2023-02-01 08:02:34
Uchwała Nr LVII/447/23 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 201 2023-02-01 08:00:42
Protokół z LII Sesji RM - 29 września 2022 r. 2023-02-01 07:45:18
Protokół z LI Sesji RM - 25 sierpnia 2022 r. - na wniosek Burmistrza 2023-02-01 07:43:54
Protokół z L Sesji RM - 23 czerwca 2022 r. 2023-02-01 07:34:06
Wyniki głosowań z LVII Sesji RM - 26.01.2023 r. 2023-02-01 07:30:17
LVII - Porządek obrad Sesji RM - 26 STYCZNIA 2023 r. 2023-01-19 16:34:35
LVII Sesja 26 STYCZNIA 2023 r. 2023-01-19 16:33:06
Odp. na zapytanie dot. powstawania dużych kałuż na nowo wyremontowanej drodze na Pl. Wolności w Pyrzycach 2023-01-17 13:18:29
Uchwała Nr LVI/446/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc dotyczącej dostępu do danych przestrzennych tworzonych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2023-01-13 14:43:21
Uchwała Nr LVI/445/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2023 rok 2023-01-13 14:42:54
Uchwała Nr LVI/444/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2023-01-13 14:42:27
Uchwała Nr LVI/443/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 2023-01-13 14:41:50
Uchwała Nr LVI/442/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2023-01-13 14:40:52
Uchwała Nr LVI/441/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2023 2023-01-13 14:38:15
Uchwała Nr LVI/440/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2023-01-13 14:35:26
Zapytanie dot. powstawania dużych kałuż na nowo wyremontowanej drodze na Pl. Wolności w Pyrzycach. 2023-01-11 09:43:29
Uchwała Nr LVI/442/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce. 2022-12-27 12:41:23
Wynki głosowań z LVI Sesji RM - 22.12.2022 r 2022-12-22 13:23:38
LVI - Porządek obrad Sesji RM - 22 grudnia 2022 r. 2022-12-09 10:46:46
LVI Sesja 22 GRUDNIA 2022 r. 2022-12-09 10:43:27
Uchwała Nr LV/439/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi 2022-12-06 14:36:09
Uchwała Nr LV/438/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-12-06 14:35:36
Uchwała Nr LV/437/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2022-12-06 14:35:00
Uchwała Nr LV/436/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-12-06 14:34:27
Uchwała Nr LV/435/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie likwidacji Filii bibliotecznej Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Mielęcinie oraz zmiany statutu Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 2022-12-06 14:33:58
Uchwała Nr LV/434/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyrzyce wkładu niepieniężnego (aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyrzycach, działka nr 19/2 o pow. 0,4083 ha obręb 0012 Pyrzyce 2022-12-06 14:33:26
Uchwała Nr LV/433/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ? należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-12-06 14:32:50
Uchwała Nr LV/432/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pyrzyce działka nr 22/6 i działka nr 22/7 obręb Stróżewo 2022-12-06 14:32:14
Uchwała Nr LV/431/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,59 m2, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce, położonego w budynku mieszkalnym nr 45 w Nieborowie wraz z udziałem w wysokości 334/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 343 o pow. 0,0506 ha z obrębu Nieborowo 2022-12-06 14:31:43
Uchwała Nr LV/430/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu celem zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 2022-12-06 14:31:06
Uchwała Nr LV/429/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Pyrzyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2022-12-06 14:30:41
Uchwała Nr LV/428/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 - 2026 2022-12-06 14:30:09
Uchwała Nr LV/427/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 2022-12-06 14:29:39
Uchwała Nr LV/426/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-12-06 14:28:56
Uchwała Nr LIV/425/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023 2022-12-06 14:27:53
Uchwała Nr LIV/424/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-12-06 14:27:26
Uchwała Nr LIV/423/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-12-06 14:26:30
Uchwała Nr LIV/422/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych przedszkolach w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych zaj 2022-12-06 14:25:42
Uchwała Nr LIV/421/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-12-06 14:25:12
Uchwała Nr LIV/420/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach na lata 2022-2032 2022-12-06 14:24:37
Uchwała Nr LIII/419/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-12-06 14:23:38
Uchwała Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje: 2022-12-06 14:22:36
Protokół z XL sesji - 06.08.2021 r. 2022-12-06 14:16:48
Wynki głosowań z LV Sesji RM - 24.11.2022 r. 2022-11-29 09:54:07
Zapytanie dot. wszczętych postęp. w spr. określenia wysokości opłaty w związku z nie segregacją odpadów 2022-11-29 09:52:48
LV - Porządek obrad Sesji RM - 24 listopada 2022 r. 2022-11-18 08:16:49
LV Sesja 24 listopada 2022 r. 2022-11-18 08:14:34
Odp. na interpelację dot. bieżni na stadionie miejskim w Pyrzycach. 2022-11-14 09:31:13
Wynki głosowań z LIV Sesji RM - 27.10.2022 r. 2022-10-31 11:01:22
Protokół z XLVII Sesji RM 31 marca 2022 r. 2022-10-31 10:59:54
XLVIII Sesja - 28 kwietnia 2022 r. 2022-10-31 10:59:35
Interpelacja dot. bieżni na stadionie miejskim w Pyrzycach 2022-10-31 10:58:30
Uchwała Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-10-31 06:55:43
Odp. na zapytanie w spr. schronów i miejsc ukrycia.pdf 2022-10-25 13:51:54
LIV - Porządek obrad Sesji RM - 27 października 2022 r 2022-10-21 10:02:27
LIV Sesja 27 października 2022 r 2022-10-21 09:59:40
Odp. na zapytanie dot. utworzenia nowych bram i furtek na terenie cmentarza w Pyrzycach. 2022-10-20 12:50:01
Odp. na zapytanie dot. zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Mickiewicza w Pyrzycach. 2022-10-18 14:48:15
Odp. na zapytanie dot. oczyszczalni ścieków należącej do SM Świt w Żabowie 2022-10-18 14:47:56
XLVI Sesja RM - 24 lutego 2022 r 2022-10-17 13:08:54
Protokół z XLV Sesji RM - 27 stycznia 2022 r. 2022-10-17 13:08:24
Protokół z XLIV sesji RM - 23 grudnia 2021 r. 2022-10-17 13:08:02
XLIII Sesja RM - 25 listopada 2021 r 2022-10-17 13:07:41
Protokół z XLII Sesji - 28 października 2021 r. 2022-10-17 13:07:19
XLI Sesja RM - 30 września 2021 r 2022-10-17 13:06:57
Odp. na zapytanie dot. posadowienia na terenie Grodziska kamiennego pomnika z tablicą pamiątkową 2022-10-13 14:46:03
Odp. na interpelację w spr. udostępnienia korespondencji dot. budowy drogowego obejścia miasta Pyrzyce 2022-10-13 14:45:40
Zapytanie w spr. schronów i miejsc ukrycia.pdf 2022-10-11 10:02:30
Wynki głosowań z LIII Sesji RM - 10.10.2022 r. 2022-10-11 09:07:01
Porządek obrad LIII Sesji 10 października 2022 r. 2022-10-06 14:08:39
LIII Sesja 10 października 2022 r 2022-10-06 14:07:14
Uchwała Nr 405-LII-29.09.2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dot. likwidacji Pomnika Pamięci 2022-10-06 09:18:44
Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji 2022-10-06 09:18:20
Uchwała Nr LII/417/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 2022-10-06 07:33:34
Uchwała Nr LII/416/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 6 lat, części działki nr 162 w obrębie Okunica gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2022-10-06 07:33:01
Uchwała Nr LII/415/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-10-06 07:32:31
Uchwała Nr LII/414/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Pyrzyce w drodze darowizny nieruchomości działka nr 22/6 i działka nr 22/7 obręb Stróżewo 2022-10-06 07:31:50
UCHWAŁA NR LII/413/22 RADY Miejskiej w Pyrzycach Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenu obejmującego część działki 94/6, obręb 3 m. Pyrzyce 2022-10-06 07:31:10
Uchwała Nr LII/412/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2022-10-06 07:30:20
Uchwała Nr LII/411/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach 2022-10-06 07:29:53
Uchwała Nr LII/410/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2022-10-06 07:29:25
Uchwała Nr LII/409/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2022-10-06 07:28:57
Uchwała Nr LII/408/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-10-06 07:26:47
Uchwała Nr LII/407/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-10-06 07:25:24
Uchwała Nr LII/406/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/457/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 listopada 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr LVI/518/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Pyrzyce na poprawę jakości i efektywności oświetlenia na terenie Gminy Pyrzyce 2022-10-06 07:13:56
Uchwała Nr LII/405/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej likwidacji pomnika zwanego ?Pomnikiem Pamięci? w Pyrzycach 2022-10-06 07:13:20
Odp. na zapytanie dot. prac porządkowych na terenie Grodziska 2022-09-30 11:19:29
Odp. na interpelację dot. utworzenia furtek lub bram wejściowych na cmentarze komunalne w Pyrzycach 2022-09-30 11:19:04
Odp. na interpelację dot. umieszczenia ławek przy szkołach podstawowych w Pyrzycach 2022-09-30 11:18:11
Odp. na interpalację dot. zwiększenia ilości ławek na chodnikach przy głównych ulicach miasta 2022-09-30 11:17:47
Zapytanie dot. zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Mickiewicza w Pyrzycach. 2022-09-30 11:08:36
Zapytanie dot. utworzenia nowych bram i furtek na terenie cmentarza w Pyrzycach. 2022-09-30 11:08:16
Zapytanie dot. posadowienia na terenie Grodziska kamiennego pomnika z tablicą pamiątkową 2022-09-30 11:07:56
Zapytanie dot. oczyszczalni ścieków należącej do SM Świt w Żabowie 2022-09-30 11:07:34
Interpelacja w spr. udostępnienia korespondencji dot. budowy drogowego obejścia miasta Pyrzyce 2022-09-30 11:07:13
Wynki głosowań z LII Sesji RM - 29.09.2022 r. 2022-09-30 11:06:18
Uzupełnienie do odp. na interpelację w spr. utworzenia miejsc parkingowych poza obrębem murów 2022-09-28 09:27:04
Porządek obrad LII Sesji RM - 29 września 2022 r. 2022-09-23 09:47:10
LII Sesja 29 września 2022 r. 2022-09-23 09:43:40
Uchwała Nr LI/404/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2022-08-30 13:55:03
Uchwała Nr LI/403/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania 2022-08-30 13:54:38
Uchwała Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pyrzyce na lata 2022-2025 2022-08-30 13:54:11
Uchwała Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-08-30 13:52:40
Wynki głosowań z LI Sesji RM - 25.08.2022 r. 2022-08-25 09:48:50
Porządek obrad LI Sesji RM - 25 sierpnia 2022 r 2022-08-22 06:50:05
LI Sesja 25 sierpnia 2022 r. 2022-08-19 07:38:16
Odp. na zapytanie w spr. posadowienia zniczodzielni na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach.pdf 2022-08-18 14:24:54
Odp. w spr. sieci kanalizacyjnej w pólnocno-wschodniej części miasta.pdf 2022-08-18 10:19:51
Odpowiedź na zapytanie w sprawie bramek na stadionie OSiR 2022-08-17 07:46:01
Pismo w spr. sieci kanalizacyjnej w północno - wschodniej części miasta - przekazane do PPK 2022-08-17 07:45:18
Zapytanie w sprawie posadowienia zniczodzielni na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach 2022-08-17 07:43:31
Zapytanie w sprawie bramek na stadionie OSiR 2022-08-17 07:42:56
Zapytanie w sprawie sieci kanalizacyjnej w północno-wschodniej części miasta 2022-08-17 07:42:12
Uzupełnienie do odp. na interpalację w sprawie stanu nawierzchni ulicy Kwiatowej, pismo ze Starostwa 2022-07-15 12:17:42
Odp. na interpelację w spr. utworzenia miejsc parkingowych poza obrębem murów 2022-07-08 12:27:31
Uchwała Nr L/399/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-07-05 07:02:26
Uchwała Nr L/398/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2022-07-05 07:01:56
Uchwała Nr L/397/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych 2022-07-05 07:01:23
Uchwała Nr L/396/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2022-07-05 07:00:48
Uchwała Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2022-07-05 07:00:02
Uchwała Nr L/394/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2022-07-05 06:59:22
Uchwała Nr L/393/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, w ramach specjalnego funduszu, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2022-07-05 06:58:48
Uchwała Nr L/392/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Pyrzycach 2022-07-05 06:58:14
Uchwała Nr L/391/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 6 lat, kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 310,95 m2, położonego w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach, położonego na działce nr 10/5, obręb 0010 miasta Pyrzyce, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej 2022-07-05 06:57:37
Uchwała Nr L/390/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej użytkownikowi wieczystemu 2022-07-05 06:57:00
Uchwała L/389/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2022-07-05 06:56:17
Uchwała Nr L/388/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-07-05 06:55:07
Uchwała Nr L/387/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-07-05 06:53:48
Uchwała Nr L/386/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 2022-07-05 06:52:57
Uchwała Nr L/385/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2021 rok 2022-07-05 06:52:19
Uchwała Nr L/384/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2022-07-05 06:50:58
Interpelacja w spr. utworzenia miejsc parkingowych poza obrębem murów, na działce nr 38,1 obręb 8 2022-06-27 08:15:49
Wynki głosowań z L Sesja - 23.06.2022 r. 2022-06-27 08:15:16
Zbiorcza Informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2021 2022-06-22 12:00:18
Odp. na interpalację w sprawie stanu nawierzchni ulicy Kwiatowej, pismo sierowane do Starostwa 2022-06-15 07:56:05
Porządek obrad L Sesji RM - 23 czerwca 2022 r. 2022-06-15 07:54:37
L Sesja 23 czerwca 2022 r. 2022-06-15 07:52:59
Radny Tomasz Posyniak 2022-06-08 13:29:03
Radny Remigiusz Pajor - Kubicki 2022-06-08 13:28:18
Radny Przemysław Golczyk 2022-06-08 13:27:30
Radny Paweł Retecki 2022-06-08 13:17:45
Radny Mirosław Stasiak 2022-06-08 13:14:17
Radny Mariusz Ogrodnik 2022-06-08 13:13:25
Radny Jerzy Wroński 2022-06-08 13:12:36
Radny Hubert Łuszczyk 2022-06-08 13:11:57
Radny Damian Błażejewski 2022-06-08 13:10:20
Radny Artur Kurowski 2022-06-08 13:08:58
Radna Sylwia Borkowska 2022-06-08 13:08:11
Radna Małgorzata Piotrowska 2022-06-08 13:07:05
Radna Iwona Ksel 2022-06-08 13:06:21
Radna Grażyna Słodkowska 2022-06-08 13:05:41
Przewodniczący Rady Mariusz Majak 2022-06-08 13:04:52
Interpalacja w sprawie stanu nawierzchni ulicy Kwiatowej 2022-06-08 12:20:20
Protokół Nr XXXIX z dn. 09.07.2021 r. 2022-06-08 12:13:34
Protokół z obrad sesji Nr XXXVIII z dn. 24.06.2021 2022-06-08 12:12:18
Uchwała Nr XLIX/383/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce w roku szkolnym 2022/2023 2022-06-08 11:17:14
Uchwała Nr XLIX/382/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-06-08 11:16:12
Uchwała Nr XLIX/381/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia refundacji na roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym tj. Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w miejscowości Nieborowo polegające na remoncie pokrycia dachowego 2022-06-08 11:15:03
Uchwała Nr XLIX/380/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji lub refundacji przez Gminę Pyrzyce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 2022-06-08 11:14:00
Uchwała Nr XLIX/379/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-06-08 11:12:36
Uchwała Nr XLIX/378/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-06-08 11:10:36
Uchwała Nr XLVIII/377/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc 2022-06-08 11:07:51
Uchwała Nr XLVIII/376/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza? oraz na przystąpienie do Stowarzyszenia 2022-06-08 11:06:18
Uchwała Nr XLVIII/375/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/364/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-06-08 11:05:00
Uchwała Nr XLVIII/374/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Okunicy 2022-06-08 11:03:49
Uchwała Nr XLVIII/373/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w Przedszkole Publiczne Nr 2 w Żabowie oraz utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żabowie 2022-06-08 11:02:44
Uchwała Nr XLVIII/372/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pyrzycach 2022-06-08 11:01:37
Uchwała Nr XLVIII/371/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo, Giżyn 2022-06-08 11:00:24
Uchwała Nr XLVIII/370/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Nowielinie 2022-06-08 10:59:13
Uchwała Nr XLVIII/369/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-06-08 10:57:25
Uchwała Nr XLVIII/368/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2022 r.w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-06-08 10:54:02
Wyniki głosowań z XLIX Sesja - 26.05.2022 r. 2022-06-07 08:27:56
Interpelacja dot. zwiększenia ilości ławek na chodnikach przy głównych ulicach miasta 2022-06-07 08:24:51
Interpelacja dot. umieszczenia ławek przy szkołach podstawowych w Pyrzycach 2022-06-07 08:24:02
Interpelacja dot. utworzenia furtek lub bram wejściowych na cmentarze komunalne w Pyrzycach 2022-06-07 08:23:15
Zapytanie dot prac porządkowych na terenie Grodziska 2022-06-07 08:22:13
Petycja Nr BRM.152.12.2022 - dot. likwidacji pomnika zwanego Pomnikiem Pamięci w Pyrzycach. 2022-06-02 08:19:00
Porządek obrad XLIX Sesji na dzień 26.05.2022 r. 2022-05-25 10:58:20
XLIX Sesja 26 MAJA 2022 r. 2022-05-25 10:54:58
Odpowiedź na interpelacje radnego. 2022-05-13 15:23:47
Wynki głosowań z XLVIII Sesja - 28.04.2022 r. 2022-05-02 10:33:49
Interpelacja 2022-05-02 10:16:43
Porządek obrad XLVIII Sesji RM - 28.04.2022 r. 2022-04-28 07:25:04
XLVIII Sesja 28 kwietnia 2022 rok 2022-04-28 07:19:00
Uchwała Nr XLVII/367/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia Rotmistrza Witolda Pileckiego 2022-04-08 07:22:15
Uchwała Nr XLVII/366/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:21:22
Uchwała Nr XLVII/365/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2022-04-08 07:20:42
Uchwała Nr XLVII/364/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/170/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2022-04-08 07:19:32
Uchwała Nr XLVII/363/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/169/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:18:51
Uchwała Nr XLVII/362/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2022 r. 2022-04-08 07:18:05
Uchwała Nr XLVII/361/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pyrzyce? 2022-04-08 07:17:11
Uchwała Nr XLVII/360/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:16:23
Uchwała Nr XLVII/359/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-04-08 07:14:11
UCHWAŁA Nr. XLVII/358/22 KORPUS SENIORA 2022 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 dla Gminy Pyrzyce 2022-04-08 07:10:06
XXXVI Sesja RM - 29 kwietnia 2021 r. 2022-04-05 08:37:35
Wyniki głosowania z XLVII Sesji RM - 31.03.2022 r 2022-04-04 09:42:28
Porządek obrad XLVII Sesji RM - 31.03.2022 r. 2022-03-30 20:58:49
XLVII Sesja 31 marca 2022 rok 2022-03-30 20:54:02
Uchwała Nr XLVI/357/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwał w zakresie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych na obszarze Gminy Pyrzyce, zakazu stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów) 2022-03-23 09:32:56
Uchwała Nr XLVI/356/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację inicjatywy zmierzającej do upamiętnienia Rotmistrza Witolda Pileckiego 2022-03-23 09:32:20
Uchwała Nr XLVI/355/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-03-23 09:31:40
Uchwała Nr XLVI/354/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,3273 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0002 miasta Pyrzyce Na 2022-03-23 09:30:23
Uchwała Nr XLVI/353/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42/4 o pow. 0,1596 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0002 miasta Pyrzyce 2022-03-23 09:29:54
Uchwała Nr XLVI/352/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej Na 2022-03-23 09:29:21
Uchwała Nr XLVI/351/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pyrzyce do realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu grantowego pn. ?Dostępna szkoła? 2022-03-23 09:28:44
Uchwała Nr XLVI/350/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej części drogi gminnej nr 616005Z Nieborowo 2022-03-23 09:28:15
Uchwała Nr XLVI/349/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia refundacji na roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym tj. Kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w miejscowości Nieborowo, polegające na remoncie pokrycia dachowego Na 2022-03-23 09:27:29
Odp. na interpelację w spr. zamontowania ławek parkowych na terenie Grodziska.pdf 2022-03-10 14:01:33
XXXVII Sesji - 27 Maja 2021 r..doc 2022-03-09 14:56:47
Wyniki głosowania z XLVI Sesji RM - 24.02.2022 r 2022-02-25 14:02:58
Interpelacja w spr. zamontowania ławek parkowych na terenie Grodziska 2022-02-25 11:31:26
Porządek obrad XLVI Sesji RM - 24 luty 2022 r. 2022-02-18 09:08:09
XLVI Sesja 24 luty 2022 rok 2022-02-18 08:49:23
Plan pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2022 rok 2022-02-05 08:22:27
PLAN pracy Komisji na 2022r. 2022-02-05 08:21:33
Uchwała Nr XLV/348/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2022 rok 2022-02-05 08:20:02
Uchwała Nr XLV/347/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/338/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2022-02-05 08:19:03
Uchwała Nr XLV/346/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu na okres 6 lat, lokalu o pow. 12m2, znajdującego się w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach z przeznaczeniem na umieszczenie i użytkowanie urządzeń telekomunikacyjnych, na rzecz dotychczasowych najemców 2022-02-05 08:18:30
Uchwała Nr XLV/345/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2022-02-05 08:17:47
Uchwała Nr XLV/344/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 50 o pow. 2,3783 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2022-02-05 08:17:09
Uchwała Nr XLV/343/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2022-02-05 08:16:25
Uchwała Nr XLV/342/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce, w ramach specjalnego funduszu, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 2022-02-05 08:15:52
Uchwała Nr XLV/341/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania publicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień ? Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Pyrz 2022-02-05 08:15:18
Uchwała Nr XLV/340/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Pyrzyce na lata 2022 - 2026 2022-02-05 08:14:39
Uchwała Nr XLV/339/22 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2022-02-05 08:14:00
Wyniki głosowania z XLV Sesji RM - 27.01.2022 r 2022-01-28 15:15:28
Kalendarz spotkań Burmistrza od 27.12.2021 r. do 26.01.2022 r. 2022-01-26 14:53:28
Porządek obrad XLV Sesji RM - 27 stycznia 2022 r. 2022-01-24 10:15:32
Uchwała Nr XLIII/328/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom 2022-01-24 09:29:36
Uchwała Nr XLIII/327/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego należnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2022-01-24 09:29:09
Uchwała Nr XLIII/326/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyrzyce wkładu niepieniężnego aportu) do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ?KZN Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczon ą odpowiedzialnością, w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Pyr zycach, działka nr 19 o pow. 1, 4539 ha obręb 0012 miasta Pyrzyce 2022-01-24 09:28:37
Uchwała Nr XLIII/325/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/299/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pyrzyce, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki za korzystanie z tych przystanków 2022-01-24 09:28:04
Uchwała Nr XLIII/324/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-01-24 09:27:27
Uchwała Nr XLIII/323/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyrzyce 2022-01-24 09:26:53
Uchwała Nr XLIII/322/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022? 2024? 2022-01-24 09:26:15
Uchwała Nr XLIII/321/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok 2022-01-24 09:25:32
Uchwała Nr XLIII/320/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-01-24 09:24:45
Uchwała Nr XLIII/319/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2022-01-24 09:23:34
Uchwała Nr XLIII/318/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2022-01-24 09:22:35
XLV Sesja 27 styczeń 2022 rok 2022-01-21 13:25:15
Odp. na zapytanie w spr. planów dotyczących oświetlenia 2022-01-14 15:21:44
Zapytanie w spr. planów dotyczących oświetlenia 2022-01-03 07:20:37
Uchwała Nr XLIV/338/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2022-01-03 07:19:40
Uchwała Nr XLIV/337/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza? 2022-01-03 07:19:00
Uchwała Nr XLIV/336/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-01-03 07:18:25
Uchwała Nr XLIV/335/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2022-01-03 07:17:59
Uchwała Nr XLIV/334/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2022 rok 2022-01-03 07:17:20
Uchwała Nr XLIV/333/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 6 lat, lokalu użytkowego o pow. 67m2, znajdującego się w budynku hali widowiskowo - sportowej, położonej na działkach nr 10/1 i nr 13/2 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce 2022-01-03 07:16:45
Uchwała Nr XLIV/332/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pyrzyce na lata 2022 ? 2025 2022-01-03 07:16:14
Uchwała Nr XLIV/331/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2022-01-03 07:15:28
Uchwała Nr XLIV/330/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2022 2022-01-03 07:13:26
Uchwała Nr XLIV/329/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2022-01-03 07:11:41
Petycja Nr BRM.152.11.2021 2021-12-29 14:34:55
Wyniki głosowania z XLIV Sesji RM - 23.12.2021 r 2021-12-23 14:50:45
Odp. na interepalację w spr. oświetlenia ulicznego. 2021-12-22 13:50:39
XLIV Sesja 23 grudnia 2021 rok 2021-12-10 08:05:23
Porządek obrad XLIV Sesji RM - 23 grudnia 2021 r. 2021-12-10 08:03:53
Interepalacja w spr. oświetlenia ulicznego. 2021-12-08 07:18:15
Zarządzenie 796/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2021 r. 2021-12-08 07:17:05
INFORMACJA O LASACH 2021-12-06 07:38:46
Wyniki głosowania z XLIII Sesji RM - 25.11.2021 r 2021-11-26 10:17:12
XLIII Porządek obrad Sesji RM - 25 listopada 2021 r. 2021-11-19 12:40:17
XLIII Sesja 25 listopada 2021 rok 2021-11-19 07:47:51
Uchwała Nr XLII/317/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły 2021-11-09 14:11:06
Uchwała Nr XLII/316/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębów geodezyjnych nr 4, nr 7 i nr 12 m. Pyrzyce 2021-11-09 14:10:38
Uchwała Nr XLII/315/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-11-09 14:10:09
Uchwała Nr XLII/314/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na realizację zadania ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1560Z w miejscowości Ryszewo polegającej na budowie chodnika? 2021-11-09 14:09:37
Uchwała Nr XLII/313/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022 2021-11-09 14:09:09
Uchwała Nr XLII/312/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2021-11-09 14:01:10
Uchwała Nr XLII/311/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 2021-11-09 14:00:39
Uchwała Nr XLII/310/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-11-09 14:00:11
XXXV Sesja RM 06 kwietnia 2021 r.- na wniosek Burmistrza 2021-11-02 07:14:16
Wyniki głosowania z XLII Sesji RM - 28.10.2021 r 2021-11-02 07:12:58
Radna Sylwia Beata Borkowska 2021-10-25 11:33:10
2) Odp. na interpelację w spr. podjęcia interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej 2021-10-22 13:05:36
XLII Sesja 28 października 2021 rok 2021-10-22 07:22:38
PORZĄDEK obrad XLII Sesji RM - 28.10.2021r. 2021-10-22 07:21:00
Odp. na zapytanie w spr. braku widocznych działań Gminy na terenie wczesnośrednowiecznego Grodziska 2021-10-15 14:01:08
Odp. na zapytanie w spr. umorzenia przez PPK Sp. z o.o. podmiotowi z terenu Pyrzyc faktury za zużycie wody 2021-10-15 09:51:39
Uchwała Nr XLI/309/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2021-10-07 22:01:50
Uchwała Nr XLI/308/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/176/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Pyrzycach 2021-10-07 22:01:07
Uchwała Nr XLI/307/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/9 o pow. 0,1765 ha położonej w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2021-10-07 22:00:27
Uchwała Nr XLI/306/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-10-07 21:59:51
Uchwała Nr XLI/305/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-10-07 21:59:13
Uchwała Nr XLI/304/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Jana Kilińskiego i ulicę Plac Wolności w Pyrzycach 2021-10-07 21:58:34
Uchwała Nr XLI/303/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie 2021-10-07 21:57:45
Uchwała Nr XLI/302/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/184/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Pyrzyce 2021-10-07 21:56:59
Uchwała Nr XLI/301/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r.w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyrzyce 2021-10-07 21:56:05
Uchwała Nr XLI/300/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-10-07 21:55:19
Uchwała Nr XLI/299/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-10-07 21:54:01
XXXIV Sesja - 25 marca 2021 r. 2021-10-06 12:30:19
XXXII Sesja - 28 stycznia 2021 r. 2021-10-06 12:30:00
Wyniki głosowania z XLI Sesji RM - 30.09.2021 r 2021-10-05 08:39:12
Zapytanie w spr. umorzenia przez PPK Sp. z o.o. podmiotowi z terenu Pyrzyc faktury za zużycie wody 2021-10-01 11:46:21
Zapytanie w spr. braku widocznych działań Gminy na terenie wczesnośrednowiecznego Grodziska 2021-10-01 11:45:55
Interpelacja w spr. poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Podgrodzie. 2021-10-01 11:45:28
XLI Sesja 30 września 2021 rok 2021-09-24 07:55:29
XLI Porządek obrad Sesji RM - 30.09.2021 r. 2021-09-24 07:54:04
Odp. na interpelację w spr. podjęcia interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej 2021-09-23 15:53:09
Obrady Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach - VIII kadencja 2018-2023 2021-09-22 09:51:20
XXXI sesja RM - 21 grudnia 2020 r 2021-09-22 09:41:48
XXX Sesja RM - 4 grudnia 2020 r. 2021-09-22 09:41:25
Protokół kontroli prawidłowości przeprowadzonego remontu budynku przy ul. Dworcowej 4 2021-09-22 09:40:30
Protokoł kontroli PDK pod kątem wykorzystania dotacji na zadania bieżace i statutowe 2021-09-22 09:40:06
Protokół kontroli realizacji zadania pod nazwą Prace remontowo-zabezpieczajace Baszty Sowiej 2021-09-22 09:39:11
Protokół kontroli OSiR pod katem wykorzystania środków finanswych na zadania bieżące 2021-09-22 09:38:48
Interpelacja w spr. podjęcia interwencji u zarządcy drogi wojewódzkiej 2021-09-10 09:15:26
PLAN pracy Komisji na 2021r. 2021-09-08 13:38:20
Odp. na interpelację dot. umieszczenia znaku informacyjnego na działce nr 142-6 obr. 10 m. Pyrzyce 2021-09-02 06:44:03
Odp. na interpelację dot. planowanych działań na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska. 2021-09-02 06:43:42
Interpelacja dot. umieszczenia znaku informacyjnego na działce nr 142-6 obr. 10 m. Pyrzyce 2021-08-18 07:25:35
Interpelacja dot. planowanych działań na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska. 2021-08-18 07:25:12
Wyniki głosowań z XL Sesji - 06.08.2021 r.. 2021-08-10 09:59:32
? Uchwała Nr XL/298/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do zaliczenia dróg powiatowych nr 1612Z (ul. Jana Kilińskiego) oraz nr 1630Z (ul. Plac Wolności) w miejscowości Pyrzyce do kategorii dróg gminnych 2021-08-09 13:02:51
Uchwała Nr XL/297/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-08-09 13:02:16
Uchwała Nr XL/296/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-08-09 13:01:21
XL PORZĄDEK obrad 6 siepnia 2021 rok 2021-08-04 08:30:01
XL Sesja 6 sierpnia 2021 rok 2021-08-04 08:28:45
Odp. na Interpelacja w spr. udostępnienia pisma od Zachodniopomorskiego Woj. Konserwatora Zabytków 2021-08-02 11:52:43
Interpelacja w spr. udostępnienia pisma od Zachodniopomorskiego Woj. Konserwatora Zabytków 2021-07-30 09:52:49
Obiweszczenie PNiGM.6733.12.2021 z dnia 26.07.2021 2021-07-26 13:30:02
Odp na interpelację w spr. ustalenia kolejnych działań porządkowych z Woj. Konserwatorem Zabytków na terenie historycznego Grodziska 2021-07-26 13:29:04
Uzupelnienie odp. na interpelację w spr. umieszczenia znaku informacyjnego przy ul. Staromiejskiej 2021-07-26 10:15:46
Uchwała Nr XXXIX/295/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia woli na podjęcie działań w celu przejęcia przez Gminę Pyrzyce dróg powiatowych nr 1612Z (ul. Jana Henryka Kilińskiego) oraz nr 1630Z (ul. Plac Wolności) w miejscowości Pyrzyce do zasobu dróg gminnych 2021-07-13 11:17:23
Uchwała Nr XXXIX/294/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-07-13 11:16:52
Uchwała Nr XXXIX/293/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenie środowiskowego domu samopomcy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2021-07-13 11:16:24
Uchwała Nr XXXIX/292/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu wnoszenia opłat przez osoby niebędące obywatelami polskimi za naukę w publicznej szkole artystycznej prowadzonej przez Gminę Pyrzyce 2021-07-13 11:13:23
Uchwała Nr XXXIX/291/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy i Rozwoju Miejscowości Młyny Gmina Pyrzyce na lata 2021 ? 2030 2021-07-13 11:12:48
Uchwała Nr XXXIX/290/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 09 lipca 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-07-13 11:11:35
Wyniki głosowania z XXXIX Sesji RM - 09.07.2021 r. 2021-07-09 13:11:16
Uchwała Nr XXXVIII/289/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce dla terenu obejmującego część działkę 94/6 obręb nr 3 m. Pyrzyce 2021-07-09 09:31:27
Uchwała Nr XXXVIII/288/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyrzyce w roku szkolnym 2021/2022 2021-07-09 09:30:55
Uchwała Nr XXXVIII/287/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-07-09 09:30:11
Uchwała Nr XXXVIII/286/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2021-07-09 09:29:42
Uchwała Nr XXXVIII/285/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-07-09 09:29:14
Uchwała Nr XXXVIII/284/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-07-09 09:28:18
Uchwała Nr XXXVIII/282/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 2021-07-09 09:27:33
Uchwała Nr XXXVIII/281/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2020 rok 2021-07-09 09:26:38
Uchwała Nr XXXVIII/280/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Pyrzyc 2021-07-09 09:26:05
XXXIX Sesja 9 lipca 2021 rok 2021-07-08 16:03:21
Odp. na Interpelacja w spr. umieszczenia znaku informacyjnego przy ul. Staromiejskiej 2021-07-01 14:43:55
Odp na interpelację w spr. kontynuowania prac zmieniających wizerunek terenu historycznego Grodziska 2021-06-30 14:19:58
Odp na interpelację dot rozbudowy sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym - uzupełnienie 2021-06-30 14:19:18
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r 2021-06-25 14:51:56
Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r 2021-06-25 14:51:34
Wyniki głosowania z XXXVIII Sesji RM - 24.06.2021 r 2021-06-25 13:50:54
Interpelacja w spr. ustalenia kolejnych działań porządkowych z Woj. Konserwatorem Zabytków na terenie historycznego Grodziska 2021-06-25 12:20:08
Interpelacja w spr. umieszczenia znaku informacyjnego przy ul. Staromiejskiej 2021-06-25 12:19:40
Interpelacja w spr. kontynuowania prac zmieniających wizerunek terenu historycznego Grodziska 2021-06-25 12:19:17
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2025 2021-06-24 10:30:41
Odp na zapytanie dot. kontroli segregacji i wszczętych postepowań urzędniczych. 2021-06-11 12:42:54
XXXVIII PORZĄDEK obrad 24 czerwca 2021 r 2021-06-10 14:38:47
XXXVIII Sesja 24 czerwca 2021 rok 2021-06-10 14:37:20
Odpowiedź na interpelację w sprawie ujęcia w planie prac oświetleniowych ulicy Niepodległości 2021-06-09 13:48:35
Odpowiedź na interpelację dotyczącą rozbudowy sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym 2021-06-09 13:48:06
Odpowiedź na zapytanie w sprawie wieży widokowej w Turzu. 2021-06-09 10:16:00
Uchwała Nr XXXVII/279/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/206/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2020 r. 2021-06-08 07:54:09
Uchwała Nr XXXVII/278/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w kapitale zakładowym, Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN-Zachodniopomorskie? Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie 2021-06-08 07:53:30
Uchwała Nr XXXVII/277/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie udzielenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2021-06-08 07:52:02
Uchwała Nr XXXVII/276/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie wyrażenia woli utworzenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego 2021-06-08 07:51:10
Uchwała Nr XXXVII/275/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-06-08 07:50:15
Uchwała Nr XXXVII/274/21Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 27 maja 2021 r. W sprawie przyjęcia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2021-06-08 07:48:58
Uchwała Nr XXXVII/273/21Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 27 maja 2021 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących działkę 93/2 obrębu geodezyjnego 3 miasta Pyrzyce 2021-06-08 07:47:19
Uchwała Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek o numerach ewidencyjnych 152 i 153/2 obręb nr 8 w mieście Pyrzyce 2021-06-08 07:44:24
Uchwała Nr XXXVII/271/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/182/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 17 marca 2016 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach 2021-06-08 07:42:21
Uchwała Nr XXXVII/270/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/272/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki komunalnej Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z o.o. 2021-06-08 07:41:16
Uchwała Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 2021-06-08 07:40:00
Uchwała Nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicę Mickiewicza w Pyrzycach 2021-06-08 07:39:00
Uchwała Nr XXXVII/267/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych 2021-06-08 07:38:12
Uchwała Nr XXXVII/266/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Pyrzyc 2021-06-08 07:37:26
Uchwała Nr XXXVII/265/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie badań architektonicznych w obrębie kościoła Rzymskokatolickiego pw. Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach 2021-06-08 07:36:43
Uchwała Nr XXXVII/264/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Pyrzyce 2021-06-08 07:35:26
Uchwała Nr XXXVII/263/21 Rady Miejskiej w Pyrzycachz dnia 27 maja 2021 r. W sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-06-08 07:33:29
Informacjia o Raporcie i debacie 2021-06-02 07:03:05
Zapytanie w sprawie wieży widokowej w Turzu. 2021-05-31 08:48:27
Interpelacja w spr. ujęcia w planie prac oświetleniowych ulicy Niepodległości 2021-05-31 08:48:01
Zapytanie dot. kontroli segregacji i wszczętych postepowań urzędniczych. 2021-05-28 11:10:54
Interpelacja dot rozbudowy sieci wodociągowej na cmentarzu komunalnym 2021-05-28 11:10:26
Wyniki głosowania z XXXVII Sesji RM - 27.05.2021 r. 2021-05-28 09:21:48
XXXVII PORZĄDEK obrad 27 Maja 2021 r 2021-05-20 14:56:11
XXXVII Sesja 27 Maja 2021 rok 2021-05-20 14:52:16
Uchwała Nr XXXVI/262/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-05-11 10:51:54
Uchwała Nr XXXVI/261/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie akceptacji zawarcia przez Burmistrz Pyrzyc umowy użyczenia na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2021-05-11 10:51:22
Uchwała Nr XXXVI/260/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2021-05-11 10:50:57
Uchwała Nr XXXVI/259/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-05-11 10:50:20
Uchwała Nr XXXVI/258/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Pyrzycach 2021-05-11 10:49:52
Uchwała Nr XXXVI/257/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-05-11 10:49:09
Uchwała Nr XXXVI/256/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na dofinansowanie zadań realizowanych przy drogach powiatowych w Gminie Pyrzyce 2021-05-11 10:48:03
Uchwała Nr XXXVI/255/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pyrzyckiemu na realizację zadania ?Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1559Z Żabów ? Mechowo w miejscowości Ryszewo? 2021-05-11 10:47:34
Uchwała Nr XXXVI/254/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wzoru wniosku o pr zyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 2021-05-11 10:47:00
Wyniki głosowania z XXXVI Sesji RM - 29.04.2021 r. 2021-04-30 09:31:35
XXXVI Sejsja 29 kwietnia 2021 rok 2021-04-22 17:35:28
XXXVI PORZĄDEK obrad 29 kwietnia 2021 r 2021-04-22 17:34:25
Odp. na Zapytanie w spr. różnic w kosztach obsługi systemu odbioru odpadów oraz liczby gosp. domowych na terenie gm. Pyrzyce 2021-04-14 14:58:30
Odp. na zapytanie w spr. planu ochrony zabytków 2021-04-13 11:00:31
Odp. na zapytanie dot. wyliczenia dotacji na funkcjonowanie przedszkoli za lata 2019, 2020, 2021 2021-04-13 11:00:01
Odp. na Zapytanie w spr. złożonych podań dot. wymiany, naprawy, i budowy oświetlenia ulicznego w gm. Pyrzyce 2021-04-12 14:02:47
Odp. na Interpelacja w spr. przeglądu przejść dla pieszych na terenie gminy w celu ich oświetlenia 2021-04-12 14:02:21
Odp. na Zapytanie w spr. sposobu realizacji pisma mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Gestor Pyrzyce ul. Ks. Bogusława X 2021-04-12 10:39:31
Odp. na Interpelację w spr. stanu drogi gruntowej prowadzącej z Nowielina do Pyrzyc, wzdłuż zbiornika Sicina 2021-04-12 10:39:11
Zapytanie w spr. sposobu realizacji pisma mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Gestor Pyrzyce ul. Ks. Bogusława X 2021-04-12 07:48:12
Zapytanie w spr. różnic w kosztach obsługi systemu odbioru odpadów oraz liczby gosp. domowych na terenie gm. Pyrzyce 2021-04-12 07:47:51
Zapytanie w spr. postępów prac dot. ponownego zamontowania syreny alarmowej w miejsowości Pstrowice 2021-04-12 07:47:33
Zapytanie w spr. planów dot. utwardzenia alejek na nowym cmentarzu w Pyrzycach 2021-04-12 07:47:14
Zapytanie w spr. kamery monitoringu miejskiego przy Stawie Złotej Rybki 2021-04-12 07:46:56
Odp. na interpelację w spr. planowanego remontu budynku po byłym pogotowiu w celu przystosowania obiektu do potrzeb Domu Seniora 2021-04-09 12:47:39
Odp na zapytanie w spr. postępów prac dot. ponownego zamontowania syreny alarmowej w miejscowości Pstrowice 2021-04-08 14:33:31
Odp na zapytanie w spr. kamery monitoringu miejskiego przy Stawie Złotej Rybki 2021-04-08 14:33:03
Petycja Nr BRM.152.10.2021 2021-04-08 13:41:17
Odp. na zapytanie w spr. planów dot. utwardzenia alejek na nowym cmentarzu w Pyrzycach 2021-04-08 13:17:46
Uchwała Nr XXXV/253/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 06 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2021-04-08 08:32:28
Wyniki głosowania z XXXV Sesji RM - 06.04.2021 r 2021-04-08 08:28:33
Uchwała Nr XXXIV/252/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2021-04-01 07:39:19
Uchwała Nr XXXIV/251/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pyrzyce 2021-04-01 07:38:40
Uchwała Nr XXXIV/250/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-04-01 07:34:31
Uchwała Nr XXXIV/249/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury do zawarcia umowy użyczenia na okres 7 lat, dwóch pomieszczeń (sala 7 i 8) o łącznej powierzchni 35m2, znajdujących się w budynku PDK, usytuowanym na działce nr 256/2 w obrębie 0009 miasta Pyrzyce, ze Stowarzyszeniem COOLTURALNI z siedzibą w Pyrzycach 2021-04-01 07:33:03
Uchwała Nr XXXIV/248/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2021-04-01 07:32:00
Uchwała Nr XXXIV/247/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-04-01 07:30:37
Uchwała Nr XXXIV/246/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 2021-04-01 07:28:58
Uchwała Nr XXXIV/245/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce na 2021 r. 2021-04-01 07:28:16
Uchwała Nr XXXIV/244/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyrzyce - VII edycja zmian 2021-04-01 07:27:39
Uchwała Nr XXXIV/243/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie 2021-04-01 07:26:51
Uchwała Nr XXXIV/242/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach do zawarcia umowy życzenia na okres 7 lat, części działki nr 27/2 z obrębu 0006 miasta Pyrzyce ze Stowarzyszeniem COOLTURALNI z siedzibą w Pyrzycach 2021-04-01 07:26:14
XXXV Sejsja 6 kwietnia 2021 rok 2021-04-01 07:22:09
XXXV PORZĄDEK obrad 6 kwietnia 2021 r 2021-04-01 07:21:17
Zapytanie dot. wyliczenia dotacji na funkcjonowanie przedszkoli za lata 2019, 2020, 2021 2021-03-31 13:09:07
Odp. na zapytanie w spr. ilości zawartych umów o pracę przez jednostki OSP 2021-03-30 14:51:23
Zapytanie w spr. ilości zawartych umów o pracę przez OSP znajdujące się w KSRG 2021-03-30 14:50:46
Wyniki głosowania z XXXIV Sesji RM - 25.03.2021 r. 2021-03-30 07:45:55
Zapytanie w spr. złożonych podań dot. wymiany, naprawy, i budowy oświetlenia ulicznego w gm. Pyrzyce 2021-03-26 11:35:12
Interpelacja w spr. stanu drogi gruntowej prowadzącej z Nowielina do Pyrzyc, wzdłuż zbiornika Sicina 2021-03-26 11:34:42
Interpelacja w spr. przeglądu przejść dla pieszych na terenie gminy w celu ich oświetlenia 2021-03-26 11:34:22
Interpelacja w spr. planowanego remontu budynku po byłym pogotowiu w celu przystosowania obiektu do potrzeb Domu Seniora 2021-03-26 11:34:01
Odp. na zapytanie w sprawie ilości zadeklarowanych zbiorników oraz oczyszczalni przydomowych 2021-03-25 10:29:42
Odp. na zapytanie w sprawie stanu prawnego działki nr 201-4 obreb 9 m. Pyrzyce, na której istniał budynek wielorodzinny 2021-03-25 07:52:35
Odp. na zapytanie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie od listopada 2020 roku do lutego 2021 r 2021-03-24 13:49:29
Odp. na zapytanie w sprawie wyznaczenia miejsca na lapidarium 2021-03-24 11:09:49
Odp. na zapytanie w spr. wniosków o remonty dróg 2021-03-23 09:45:40
Odp. na zapytanie w spr. utworzenia domu pobytu dziennego 2021-03-23 09:45:19
XXXIV PORZĄDEK obrad 25 marca 2021 r 2021-03-18 14:38:36
XXXIV Sejsja 25 marzec 2021 rok 2021-03-18 14:36:53
XXIX Sesja RM - na wn. Burmistrza - 12 listopada 2020 r 2021-03-16 08:03:49
XXVIII sesja RM - 29 października 2020 r. 2021-03-16 08:03:26
XXVII Sesja RM - 24 września 2020 r 2021-03-16 08:03:04
Zapytanie w sprawie wyznaczenia miejsca na lapidarium 2021-03-10 12:50:56
Zapytanie w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie od listopada 2020 roku do lutego 2021 roku 2021-03-10 11:51:48
Zapytanie w sprawie stanu prawnego działki nr 201-4 obreb 9 m. Pyrzyce, na której istniał budynek wielorodzinny 2021-03-10 11:51:18
Zapytanie w sprawie ilości zadeklarowanych zbiorników oraz oczyszczalni przydomowych 2021-03-10 11:50:53
Zapytanie w spr. wniosków o remonty dróg 2021-03-08 11:27:30
Zapytanie w spr. utworzenia domu pobytu dziennego 2021-03-08 11:27:10
Zapytanie w spr. planu ochrony zabytków 2021-03-08 11:26:48
Uchwała Nr XXXIII/241/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka 2021-03-08 09:27:48
Uchwała Nr XXXIII/240/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców gminy oraz masowych szczepień przeciwko COVID-19 w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 2021-03-08 09:27:11
Uchwała Nr XXXIII/239/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie przeciwdziałania dyskryminacji mieszkańców gminy oraz masowych szczepień przeciwko COVID-19 w związku z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 2021-03-08 09:26:32
Uchwała Nr XXXIII/238/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN-Zachodniopomorskie? Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie 2021-03-08 09:11:39
Uchwała Nr XXXIII/237/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN- Zachodniopomorskie? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie 2021-03-08 09:10:56
Uchwała Nr XXXIII/236/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 2021-03-08 09:01:25
Uchwała Nr XXXIII/235/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-03-08 08:59:17
Uchwała Nr XXXIII/234/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2021-03-08 08:58:30
Petycja Nr BRM.152.9.2021.pdf 2021-03-04 07:30:34
Wyniki głosowania z XXXIII Sesji RM - 25.02.2021 r 2021-02-26 12:36:23
Kalendarz Spotkań Burmistrza - od 29.01. 2021 r. - 24.02.2021 r. 2021-02-25 11:14:22
Odp na interpelację w spr. naprawy, remontu nawierzchni drogi gminnej nr 20, znajdującej się w miejscowości Ryszewko 2021-02-25 11:13:05
XXXIII PORZĄDEK obrad 25 luty 2021 r 2021-02-18 13:20:17
XXXIII Sesja 25 luty 2021 r 2021-02-18 13:18:31
Uchwała Nr XXXII 233 2 1 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2021 rok 2021-02-02 10:19:54
Uchwała Nr XXXII/232/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyc 2021-02-02 10:19:14
Uchwała Nr XXXII/231/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2021-02-02 10:18:49
Uchwała Nr XXXII/230/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zlecenia Gminie Miasto Szczecin zadania ublicznego polegającego na realizacji przez Gminę Miasto Szczecin za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień programu edukacyjno motywacyjnego dla osób nietrzeźwych zatrzymanych i dowiezionych z terenu Gminy Pyrzyce 2021-02-02 10:18:10
Uchwała Nr XXXII/229/21 Rady Miejskiej