Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

 • Ewidencja spraw

Tagi

MAJĄTEK GMINY PYRZYCE na dzień 30.10.2005


MAJĄTEK GMINY PYRZYCE

na dzień 30.10.2005

Gmina Pyrzyce posiada prawa własności majątku w następujących jednostkach organizacyjnych gminy - jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, jednostkach pomocniczych , instytucjach kultury i spółkach:

 1. Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

 2. Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 3. Zakładzie Usług Transportowych w Pyrzycach

 4. Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pyrzycach

 5. Wydawnictwie Gazeta Ziemi Pyrzyckiej w Pyrzycach

 6. Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach

 7. Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach

 8. Szkole Podstawowej w Żabowie

 9. Szkole Podstawowej w Mielęcinie

 10. Szkole Podstawowej w Okunicy

 11. Szkole Podstawowej w Brzesku

 12. Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Pyrzycach

 13. Przedszkolu Publicznym Nr 4 w Pyrzycach

 14. Przedszkolu Publicznym w Brzeźnie

 15. Przedszkolu Publicznym w Żabowie

 16. Pyrzyckim Domu Kultury w Pyrzycach

 17. Pyrzyckiej Bibliotece Publicznej w Pyrzycach

 18. Jednostkach pomocniczych (Sołectwach)

 19. Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z.o.o.

 20. Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym spółka z.o.o.

Majątek rzeczowy gminy ujęty w ewidencji środków trwałych przedstawia się jak poniżej.

Wartość ewidencyjna środków trwałych wynosi:

- wartość inwentarzowa początkowa - 52 403 157,16 zł

- wartość umorzona - 17 550 622,15 zł

- wartość netto - 34 852 535,01 zł

Według klasyfikacji rodzajowej przedstawia się to następująco:

Grupa O - grunty wartość netto - 3 917 642,76 zł

Grupa 1 - budynki wartość netto - 19 147 004,97 zł

Grupa 2 - budowle wartość netto - 10 686 346,22 zł

Grupa 3 - kotły, maszyny wartość netto - 621 793,75 zł

Grupa 4 - maszyny, urz. techniczne wartość netto - 47 585,26 zł

Grupa 5 - maszyny specjalne wartość netto - 17 896,16 zł

Grupa 6 - urz. techniczne wartość netto - 240 055,86 zł

Grupa 7 - środki transportu wartość netto - 77 266,21 zł

Grupa 8 - narzędzia i wyposaż. wartość netto - 96 943,82 zł

Razem 34 852 535,01 zł

W ujęciu szczegółowym wygląda to następująco;

Grunty - 3 917 642,76 zł

Grunty komunalne wydzierżawione, bądź do dalszego zagospodarowania

z terenu miasta;

- grunty orne - 40,15 ha na wartość 206 251,60 zł.

- sady - 6,88 ha na wartość 22 572,- zł.

- łąki, pastwiska - 0,75 ha na wartość 3 267,80 zł.

- tereny mieszk. - 15,3 ha na wartość 362 262,58 zł.

- tereny przemysłowe - 1,87 ha na wartość 15 275,60 zł.

- tereny zabudowane inne - 22,74 ha na wartość 357 788,24 zł.

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 12,05 ha na wartość 413 631,03 zł.

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 19,51 ha na wartość 120 197,30 zł.

- tereny różne - 15,24 ha na wartość 100 415,48 zł.

- nieużytki - 0,12 ha na wartość 720,80 zł.

- wody - 14,8 ha na wartość 45 280,00 zł.

z terenu wiejskiego;

- grunty orne - 13,19 ha na wartość 60 430,25 zł.

- grunty rolne zabudowane - 0,89 ha na wartość 3 578,00 zł.

- pastwiska - 1,5 ha na wartość 3 775,00 zł.

- lasy - 33,21 ha na wartość 135 304,80 zł.

- grunty zadrzewione i zakrzewione - 15,55 ha na wartość 71 020,00 zł.

- tereny mieszkaniowe- 17,88 ha na wartość 152 694,56 zł.

- tereny przemysłowe - 0,55 ha na wartość 12 640,00 zł.

- tereny zabudowane inne - 23,69 ha na wartość 140 885,47 zł.

- zurbanizowane tereny niezabudowane - 2,32 ha na wartość 14 202,10 zł.

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 9,72 ha na wartość 60 501,00 zł.

- użytki kopalne - 1,8 ha na wartość 9 770,00 zł.

- tereny różne - 16,32 ha na wartość 101 315,74 zł.

- wody- 0,71 ha na wartość 1 775,00 zł.

- grunty pod drogami miasto i wieś - 350,59 ha na wartość 1 502 088,41 zł.

gmina użytkuje wieczyście - 0,50 ha na wartość 49 931,30 zł.

- działka pod byłym hotelem robotniczym - ul. Kościuszki

- działka pod budynkiem mieszkalnym naucz. przy RCKU-ul. Młodych Tech./

W ewidencji pozabilansowej są działki będące w wieczystym użytkowaniu

osób fizycznych / 709 działek/.

 • miasto 660 działek

 • wieś 49 działek

Budynki i budowle - 29 833 351,19 zł

Gmina zarządza;

- obiektami kulturalnymi / budynkiem Pyrzyckiego Domu Kultury, budynkiem

biblioteki i budynkami świetlic wiejskich/

- budynkami i budowlami oświatowymi/ budynki gimnazjum, szkół

podstawowych i przedszkoli/

- obiektami Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- budynkami i budowlami ochotniczych straż pożarnych,

- budynkami Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

- domem przedpogrzebowym,

-budynkami przejętymi od zakładów pracy i od Agenci Nieruchomości Rolnej O.T Szczecin

- pozostałymi budowlami przejętymi w wyniku komunalizacji/ drogami, placami

chodnikami, oświetleniami ulic, kanalizacjami sanitarnymi i deszczowymi,

cmentarzem, studniami, nawierzchniami, ogrodzeniami i innymi budowlami/

oraz zarządza przekazanymi w administrowanie spółce PPM budynkami

mieszkalnymi i użytkowymi, w tym;

- budynki objęte wspólnotami mieszkaniowymi

miasto - 67

wieś - 15

- budynki nie objęte wspólnotami mieszkaniowymi

miasto - 18

wieś - 12

Na dzień sporządzenia informacji nie wykupiono 498 lokali mieszkalnych

przeznaczonych do sprzedaży

z tego;

miasto - 399 - o pow. użytkowej - 17 827 m2

wieś - 99 - o pow. użytkowej - 4 665 m2

Gmina zarządza również budynkami i budowlami przekazanymi w administrowanie

Wod. Zach. Pomorskich w Goleniowie spółka z o. o / urządzeniami wodnymi, wodociągami wiejskimi z miejscowości; Krzemlin, Nowielin, Obojno, Rzepnowo, Stróżewo, Karniewo, Obromino, Mielęcin, Okunica, Giżyn, Nieborowo, Ryszewko/.

Maszyny i urządzenia techniczne - 927 331,03 zł

Maszynami i urządzeniami technicznymi w gminie są;

- sprzęt rolniczy typu pługi, sadzarki, siewniki itp. / w radach sołeckich

- zestawy komputerowe, piece i kotły CO / w placówkach urzędu , szkól, przedszkoli/

Środki transportu - 77 266,21 zł

Do środków transportu należą samochody i autobusy służące do przewozu dzieci do szkół, samochody pożarnicze, Ford Transit i Żuk.

Narzędzia i wyposażenie - 96 943,82 zł

Narzędzia i wyposażenie znajdujące się w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wartości niematerialne

Na wartości niematerialne składają się oprogramowania komputerowe oraz

prawo autorskie - optymalne pozyskanie ciepła geotermalnego

wartość inwentarzowa początkowa - 270 050,59 zł

wartość umorzona - 266 512,93 zł

wartość netto - 3 537,66 zł

Majątek gminy ujęty w ewidencji gimnazjum, bibliotece i domu kultury i OPS:

wartość netto środków trwałych -  983 685,54 zł

wartość początkowa wartości niematerialnych - 34 812,45 zł

Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w ;

1/ Geotermii Pyrzyce na wartość 7 705 000 zł tj. 7 705 jednostek udziałowych

po 1 000,- zł każda,

2/ Spółce Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na wartość 4 397 250 zł tj. 87 945 jednostek udziałowych po 50,- zł każda,

3/ Spółce Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego na wartość 20 000 zł tj. 200 jednostek udziałowych po 100 zł każda.

Akcje i obligacje

Akcje gminy ;

Na wartość 5 000 zł tj. 50 akcji po 100 zł każda w Zachodnio - Pomorskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego Szczecin.

Mienie przekazane w nieodpłatne użytkowanie

- PZM-ot Szczecin/S Pyrzyce miasteczko ruchu drogowego w Pyrzycach,

- Spółdzielni Mieszkaniowej „ Świt” Żabów budynek świetlicy wiejskiej w Żabowie,

- Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „ Eskulap”- budynki

przychodni i część wyposażenia.

Majątek gminy stanowią również pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia

/ meble, biurka, sprzęt gospodarczy,/ o wartości 1 931 989,23 zł. Całość umorzona w 100% oraz księgozbiory o wartości 382 587,80 zł . Całość również umorzona w 100%.

Gmina użytkuje nieodpłatnie sprzęt obrony cywilnej będący własnością

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na wartość 236 433,01 zł oraz posiada książki jako depozyt Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na wartość 6 988,54 zł woluminów 293, komputery będące własnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wartości początkowej 109 983 zł i wartości umorzonej 109 983 zł.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Głowacki

Data wytworzenia:
30 lis 2005

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
30 lis 2005, godz. 14:23

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Głowacki

Data aktualizacji:
30 lis 2005, godz. 14:23