Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku


P R O T O K Ó Ł

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Brzesku

Kontrolę przeprowadziła Katarzyna Cysek Główny specjalista ds. kontroli z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, działająca na podstawie upoważnienia Nr 12/2008 do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Burmistrza Pyrzyc w dniu 5 września 2008 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 9 do 18 września 2008 roku.

Przedmiot kontroli: Prawidłowość naliczania odpisu na ZFŚS w 2007 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w kolejnych rozdziałach:

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne

II. Odpis na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi

III. Odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów

I. Ustalenia ogólnoorganizacyjne

Aktu założycielski Szkoły Podstawowej w Brzesku ustalono na mocy uchwały Nr LIII/348/94 Rady Miejskiej z dnia 11 lutego 1994 roku oraz zmieniono na mocy uchwały Nr XXXVII/428/01 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2001r.

Uchwałą Nr VII/71/99 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 1999 roku - z dniem 1 września 1999 roku przekształcono Szkołę Podstawową w Brzesku o strukturze organizacyjnej I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej I-VI.

Stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku zajmuje Pani Małgorzata Jasion - powołana na stanowisko na podstawie zarządzenia Nr 34/2003 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2003 roku (w okresie od 01.03.2003r. do 31.08.2007r.) a następnie na podstawie zarządzenia Nr 235/2007 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 sierpnia 2007r. na okres od 01.09.2007r. do 31.08.2012r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzesku posiadała pełnomocnictwo z dnia 22 grudnia 2002 roku do jednoosobowego kierowania jednostką w ramach zwykłego zarządu - udzielone w oparciu o przepisy art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Pełnomocnictwo powyższe nie obejmowało w szczególności:

  • decyzji w sprawach związanych z realizacją inwestycji

  • zbywania mienia poza jednostki organizacyjne Gminy Pyrzyce

  • zaciągania zobowiązań przekraczających plan rzeczowo finansowy kierowanej jednostki na dany rok budżetowy.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący od dnia 13 marca 2003 roku został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Regulamin nie zawierał daty zatwierdzenia i uzgodnienia.

W § 3 Regulaminu ustalono, że coroczny odpis podstawowy tworzy się m.in. z odpisu dla pracowników pedagogicznych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, co było niezgodne z przepisami art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Faktycznie, w związku ze zmianą ustawy Karta nauczyciela, od dnia 31 sierpnia 2004 roku wysokość odpisu w danym roku kalendarzowym stanowi iloczyn przeciętnej liczby nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej.

II. Odpis na ZFŚS nauczycieli, administracji i obsługi

W projekcie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Brzesku zaplanowano wydatki na ZFŚŚ w wysokości:

Rozdział 80101 § 4440 - 26 455 zł

Etaty - nauczyciele - 10,5

Etaty - administracja i obsługa - 4,25

Rozdział 80103 § 4440 - 2 005 zł

Etaty - nauczyciele - 1

Plan wynikający z uchwały budżetowej na 2007 rok ustalonej na mocy uchwały Nr VII/37/07 Rady Miejskiej z dnia 8 marca 2007 roku i układy wykonawczego oraz jego wykonanie kształtowało się następująco:

Rozdział 80101 § 4440 - 25 198 zł - do 31 maja przekazano - 18 926 zł

- do 30 września przekazano - 6 272 zł

Rozdział 80103 § 4440 - 2 074 zł - do 31 maja przekazano - 2 028 zł

- do 30 września przekazano - 46 zł

Dane ewidencji księgowej w powyższym zakresie stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Ogółem na rachunek bankowy ZFŚS przekazano 27 272 zł. Na podstawie okazanych dokumentów tj. umów o pracę oraz list płac dostępnych w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego ustalono, że odpis powinien wynosić 26 237,35 zł. Szczegółowe dane w zakresie sposobu wyliczenia odpisu opisano poniżej w pkt 1 i 2 oraz przedstawiono w Tabelach stanowiących Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokołu kontroli.

Wyjaśnienie w sprawie nieprawidłowego naliczenia odpisu na ZFŚS stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu kontroli. Według złożonego wyjaśnienia: „Po dokładnej analizie naliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2007 r. i powstałej różnicy pragnę wyjaśnić, że przyczyną powstałej niezgodności było najprawdopodobniej policzenie dwukrotnie etatu nauczyciela oddziału przedszkolnego (dodatkowo w wykazie etatów nauczycieli szkoły). Była to pomyłka, nie celowe działanie. W związku z tym proponuję obecny odpis ZFŚS pomniejszyć o tę kwotę”.

  1. Odpis na ZFŚS nauczycieli

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. e) Ustawy budżetowej na 2007 rok (Dz. U. z 2007r. Nr 15, poz. 90) - kwota bazowa dla nauczycieli wynosi 1 889,59 zł.

110% kwoty bazowej stanowi 2 074,15 zł.

Przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowym 2007 (z uwzględnieniem zmian w stanie zatrudnienia) wynosi 10,97 etatu, co po uwzględnieniu kwoty bazowej stanowi odpis w wysokości 22 753,43 zł.

Szczegółowe dane w zakresie zatrudnienia zawiera Tabela stanowiąca Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

  1. Odpis na ZFŚS administracji i obsługi

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996r. Nr 70, poz. 335 z późn.zm.) - odpis podstawowy stanowi iloczyn przeciętnego zatrudnienia w danym roku i 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Przeciętne wynagrodzenie w 2006 roku wyniosło 2 059,92 zł a w II półroczu 2006 roku - 2 145,59 zł - obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2007 roku. 37,5% z 2 145,59 zł wynosi 804,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie w roku kalendarzowym 2007 (z uwzględnieniem zmian w stanie zatrudnienia wynikającym m.in. z udzielenia urlopu bezpłatnego oraz zatrudnienia pracownika interwencyjnego) wynosi 4,33 etaty. Odpis stanowi kwotę 3 483,92 zł.

Szczegółowe dane w zakresie zatrudnienia zawiera Tabela stanowiąca Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Z powyższych danych, założeń do projektu planu finansowego szkoły w zakresie liczby etatów, niezmienności kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej z 8 marca 2007 roku i wykonanych wydatków wynika, że odpis na ZFŚS nie został skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, co stanowi naruszenie przepisów art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

III. Odpis na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów

Pismem OKKFiS 3010-1/06 z dnia 6 października 2006 roku Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedłożył dane do projektu budżetu Gminy Pyrzyce na 2007 rok. Zgodnie z załączonym do niniejszego pisma planem - wydatki na ZFŚS zaplanowane w rozdziale 80195 § 4440 wynosiły 98 935 zł.

Zaplanowana kwota została ujęta w budżecie Gminy Pyrzyce na 2007 rok i nie została zmieniona do końca roku.

Zgodnie z przepisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent.

Z pisma Ministra Edukacji Narodowej DE-3-339-24/08 z dnia 20 marca 2008 roku wynika m.in.: „Dla prawidłowej realizacji tej zasady oraz poprawnego określenia ogólnej puli środków na ten cel w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, informacje służące skalkulowaniu wysokości emerytur i rent powinny opierać się na faktycznych danych. Dane te w pierwszej kolejności powinny być zbierane i weryfikowane przez poszczególne szkoły (placówki), w których nauczyciele będący emerytami i rencistami korzystają ze świadczenia przedmiotowego Funduszu. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora szkoły (placówki)”.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia otrzymywał z oświatowych jednostek organizacyjnych wykaz nauczycieli - emerytów z uwzględnieniem wysokości emerytury. Wykaz stanowiący podstawę naliczenia wysokości odpisu przypadającego na byłych pracowników nauczycieli Szkoły Podstawowej w Brzesku w 2007 roku stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Z wyliczeń według stanu na 09.01.2007 roku wynika, że odpis powinien wynosić 8 688,77 zł na 13 byłych pracowników.

Ww. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został następnie przez pracownika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia proporcjonalnie pomniejszony do kwoty 8 232 zł tzn. tak, aby łączna kwota odpisu wszystkich szkół i przedszkoli nie przekraczała wartości środków zaplanowanych ogółem w rozdziale 80195 § 4440.

Jednocześnie nie stwierdzono, aby Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia na wniosek którego plan utworzono, wnioskował o jego zmianę.

Wyliczenie 5% wysokości emerytur i rent na podstawie wykazu z dnia 09.01.2007r. nie gwarantuje, że jest to 5% wysokości świadczeń pobieranych w 2007 roku.

Obecnie stosowane rozwiązanie przewiduje wydatki na ZFŚS byłych nauczycieli emerytów i rencistów w planie finansowym Urzędu Miejskiego. Następnie zaplanowane w Urzędzie Miejskim wydatki są przekazywane na rachunek ZFŚS poszczególnych szkół.

Powyższe rozwiązanie ogranicza zakres kontroli Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku dotyczący prawidłowości odprowadzenia środków i ewentualnego wnioskowania o zwiększenie planu wydatków.

Karta Nauczyciela w art. 53 ust. 3a wskazuje szkołę (placówkę) jako jednostkę właściwą do dokonania powyższego odpisu. Ponadto przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do której wprost odwołuje się Karta Nauczyciela, obowiązek dokonania odpisu cedują na pracodawcę.

Na powyższych ustaleniach czynności kontrolne zakończono.

Wykaz Załączników stanowiących integralną część protokołu:

Załącznik Nr 1 - Dane ewidencji księgowej w zakresie wydatków na ZFŚS

Załącznik Nr 2 - Tabela „Pracownicy - nauczyciele w 2007 roku w Szkole Podstawowej w Brzesko”

Załącznik Nr 3 - Tabela „Pracownicy administracji i obsługi w 2007 roku w Szkole Podstawowej w Brzesku”

Załącznik Nr 4 - Wykaz nauczycieli - emerytów ze Szkoły Podstawowej w Brzesku

Załącznik Nr 5 - Wyjaśnienie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzesku

Kierownik jednostki kontrolowanej Pani Małgorzata Jasion została poinformowana o przysługującym z mocy przepisów § 49 Regulaminu kontroli wewnętrznej stanowiącego Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 340/08 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2008 roku - prawie zgłoszenia w ciągu 3 dni zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz o prawie złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli a także o prawie odmowy podpisania protokołu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po uprzednim odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Brzesku.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Szkoły Podstawowej w Brzesku pod poz. /2008.

Pyrzyce, dnia 29.09.2008r.

Za jednostkę kontrolowaną: Kontrolujący:

5


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Katarzyna Walerowska

Data wytworzenia:
12 lis 2008

Osoba dodająca informacje

Robert Krzysztoszek

Data publikacji:
12 lis 2008, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Robert Krzysztoszek

Data aktualizacji:
12 lis 2008, godz. 11:02