Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

 • Ewidencja spraw

Tagi

Procedura uchwalania budżetu


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce informuje o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu gminy Pyrzyce na rok 2004 według procedury uchwalania budżetu zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 uchwały Nr X/117/99 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 1999 r. przedstawionych poniżej.

mgr Kazimierz Lipiński

Uchwała Nr X/117/99

Rady Miejskiej w Pyrzycach

z dnia 30 czerwca 1999r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74, Nr 58, poz.261, Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622 z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz.734, Nr 123, poz. 775 z 1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się procedurę uchwalania budżetu, zgodnie z zał. Nr 1.

 2. Ustala się rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

0x08 graphic

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr X/117/99

Z dnia 30 czerwca 1999r.

Rady Miejskiej

PROCEDURA

UCHWALANIA BUDŻETU

Lp.

Termin do

Wykonanie

1.

31 sierpnia

Dane modelowe z wytycznymi opracowuje Skarbnik Gminy i przedkłada Zarządowi Miejskiemu

2.

30 września

Opracowanie materiałów do projektu budżetu przez jednostki organizacyjne gminy, zakłady budżetowe i przedłożenie ich Skarbnikowi Gminy

3.

20 października

Projekt budżetu opracowuje Zarząd Miejski

4.

30 października

Seminarium budżetowe - Zarząd Miejski + Komisja budżetowa, rozwoju gospodarczego, promocji i gospodarki komunalnej

5.

15 listopada

Przedłożenie Radzie Miejskiej i RIO uchwały i projektu budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

6.

10 grudnia

Opiniowanie projektu budżetu przez Stałe Komisje rady Miejskiej

7.

20 grudnia

Konsultacja projektu budżetu z mieszkańcami

8.

30 grudnia

Uchwalenie budżetu gminy

9.

31 marca

W przypadku niemożliwości uchwalenia budżetu do końca roku kalendarzowego z przyczyn obiektywnych podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Miejskiej zgodnie z art.53 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym

10.

W ciągu 7 dni po uchwaleniu budżetu

Publikacja tekstu uchwały budżetowej wraz z załącznikami

Załącznik Nr 2

Do uchwały Nr X/117/99

Z dnia 30 czerwca 1999r.

Rady Miejskiej

Rodzaje i szczegółowość

Materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

budżetu

 1. Prognozowane dochody w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji dochodów:

 • podatki i opłaty lokalne,

 • dochody z majątku gminy,

 • udziały w podatku dochodowym,

 • subwencja ogólna,

 • wpływy z opłat,

 • dotacje celowe na realizację zadań zleconych.

 1. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków:

 1. wydatki bieżące

w tym:

 • wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

 • dotacji,

 • wydatki na obsługę długu,

 • wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

 1. wydatki majątkowe,

 2. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu,

 3. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,

 4. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

 5. plan przychodów i wydatków funduszy celowych,

 6. wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Dariusz Głowacki

Data wytworzenia:
22 mar 2006

Osoba dodająca informacje

Dariusz Głowacki

Data publikacji:
22 mar 2006, godz. 10:22

Osoba aktualizująca informacje

Dariusz Głowacki

Data aktualizacji:
22 mar 2006, godz. 10:22