Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

  • Ewidencja spraw

Tagi

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

WYKAZ KLAUZUL INFORMACYJNYCH STOSOWANYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W PYRZYCACH

Lp. Wydział Proces Nazwa pliku z klauzulą
1 SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

1. Orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkami rodziny.

2. Wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie ze Stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskad w okresie odbywania dwiczeo wojskowych

 
2. PEŁNOMOCNIK DS. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 1. Konsultacje społeczne  
3. BIURO RADY MIEJSKIEJ 1. Prowadzenie spraw dotyczących odznaczeń i wyróżnień  
4. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Sporządzanie aktów urodzeń:

- sporządzenie aktu urodzenia

- zgłoszenie urodzenia dziecka

Sporządzanie aktów:

- małżeńst  wyznaniowych

- przed kierownikiem USC

Sporządzanie aktów:

- zgonu

Przyjmowanie oświadczeń o:

-wstąpieniu w związek małżeński,

- uznaniu ojcostwa,

- zmianie imienia (imion) bądź nazwiska dziecka,

- powrotu osoby rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska,

- nadanie dziecku nazwiska żony ojca lub męża matki.

- Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego

Wystawianie zaświadczeń:

- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeostwa,

- stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzed małżeostwo

- o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

- o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

- o stanie cywilnym,

- potwierdzających uznanie ojcostwa,

- o możliwości prawnej zawarcia małżeostwa za granicą

- Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

- Rejestracja uznao w rejestrze stanu cywilnego

- Sporządzenie testamentu w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

- Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

- Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego

- Odtwarzanie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego

- Rejestracja urodzenia, małżeostwa lub zgonu, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane

- Prostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego

- Sprawdzenie danych w rejestrze PESEL

- Realizowanie wniosków o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

- Prowadzenie postępowao w sprawie uznania zagranicznych wyroków rozwodowych

- Wydawanie decyzji administracyjnych dot. zmiany imienia i nazwiska

- Organizacja uroczystości związanych z wręczeniem Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

- Wydawanie zezwoleo na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeostwa

- Prowadzenie postępowao administracyjnych w sprawach dotyczących obowiązku meldunkowego

- Przyjmowanie wniosków o nadanie nr PESEL

- Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkaoców lub rejestru dowodów osobistych

- Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkaoców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru dowodów osobistych

- Wydawanie oraz wymiana dowodów osobistych

- Przyjmowanie zgłoszeo utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

- Dopisanie do spisu wyborców

- Udostępnienie rejestru wyborców

- Udostępnienie spisu wyborców

- Wpisanie do rejestru wyborców

-

 

 
5. Wydział Organizacyjny Wydawanie zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych  

1.Klauzula.pdf

2. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Dokonywanie podziału nieruchomości

1. klauzula - podział nieruchomości.doc

2. klauzula - podział nieruchomości.pdf

3. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Dokonywanie rozgraniczenia nieruchomości

1. klauzula - rozgraniczenie.doc

2.klauzula - rozgraniczenie.pdf

4. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Rozpoznanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy

2.klauzula ustalenie warunków zabudowy.doc

2.Klauzula ustalenie warunków zabudowy.pdf

5. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Rozpoznanie wniosków w sprawach nazw ulic

1. zmiana nazw ulic.doc

2. zmiana nazw ulic.pdf

6. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.doc

2.ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf

7. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Ustanawianie trwałego zarządu

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

8. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Udzielanie bonifikat od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

9. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

10. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom

1. wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego ulic i adresów.doc

2. wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego ulic i adresów.pdf

11. WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie zaświadczeo o wykreśleniu hipoteki

1. zgoda na wykreślenie hipoteki.doc

2. zgoda na wykreślenie hipoteki.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą i użyczeniem nieruchomości zabudowanych i innych lokali komunalnych z wyłączeniem zasobu mieszkaniowego

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Zawieranie umów najmu z wyłączeniem lokali oddanych w trwały zarząd kierownikom dyrektorom jednostek podległych

1. klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne.doc

2. klauzula informacyjna – umowy cywilnoprawne.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wnioskowanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej ws. przyznania mieszkania komunalnego.

1. komisja mieszkaniowa - wnioskodawcy.doc

2. komisja mieszkaniowa - wnioskodawcy.pdf

 

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Opracowywanie wniosków o wpisanie do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji

1. klauzula - wpisanie zabytku do rejestru.doc

2. klauzula - wpisanie zabytku do rejestru.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przyjmowanie zawiadomieo o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska i przekazywanie tego zawiadomienia WKZ

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Obsługa wniosków o informację o środowisku

1. wniosek o informacje o środkowisku.doc

2. wniosek o informacje o środkowisku.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

2. gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Pyrzyce.

1. zezwolenie na opróżniane zbiorników i transport nieczystości ciekłych.doc

2. zezwolenie na opróżniane zbiorników i transport nieczystości ciekłych.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Udzielanie dotacji oraz refundacja kosztów związanych z renowacją zabytków.

1. klauzula - dofinansowanie, zabytki.doc

2. klauzula - dofinansowanie, zabytki.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie zaświadczeo o prowadzeniu i wielkości gospodarstwa rolnego

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przyjmowanie zgłoszeo o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

1. zwrot podatku akcyzowego.doc

2. zwrot podatku akcyzowego.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeo o podejrzeniu o zachorowaniu, lub występowaniu choroby zaraźliwej wśród zwierząt ,a w przypadku wałęsającego się chorego psa, lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie działao mających na celu schwytanie

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie zezwoleo na hodowlę lub utrzymanie psów ujętych w wykazie ras psów agresywnych

1. zezwolenie na hodowle lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za niebezpieczną.doc

2.zezwolenie na hodowle lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za niebezpieczną.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA Wydawanie warunków technicznych w sprawie przyłączeo do kanalizacji i wodociągów nieprzekazanych w zarząd lub administrowanie

1. Klauzula ogólna.doc

2. Klauzula ogólna.pdf

  WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I ŚRODOWISKA 1. Dokonywanie podziału nieruchomości Dokonywanie podziału nieruchomości.pdf
       
       

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja o powołaniu Zastępcy IOD - Gmina Pyrzyce.docx (DOCX, 395.45Kb) 2022-02-18 07:49:42 167
Klauzula Informacyjna Gminy Pyrzyce.pdf (PDF, 76.58Kb) 2018-11-08 13:52:19 564
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Damian Kogut

Data wytworzenia:
24 maj 2018

Osoba dodająca informacje

Damian Kogut

Data publikacji:
25 maj 2018, godz. 11:20

Osoba aktualizująca informacje

Damian Kogut

Data aktualizacji:
18 lut 2022, godz. 07:49